ΑΣΕΠ Προκήρυξη 20 θέσεων ορισμένου χρόνου στον ΑΔΜΗΕ(ΣΟΧ1/2008)

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κοζάνης, όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 1Κ/2018: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Δημοσιεύτηκε η 1Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Αφορά 208 θέσεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Από αυτές 71 θέσεις απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 41 σε αποφοίτους Τεχνολογικής εκπαίδευσης και 97 Δευτεροβάθμιας. 18 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις. (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ – Παράρτημα Γ΄ Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόποι Απόδειξης

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της 3Κ/2018 προκήρυξηε του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Παράρτημα Β΄ Επισυναπτόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά – πιστοποιητικά

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της 3Κ/2018 προκήρυξηε του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής «ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» επισυνάπτονται πλην των αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης.
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Παράρτημα Α – Γενικά Προσόντα Διορισμού/Πρόσληψης

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α της 3Κ/2018 προκήρυξηε του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Δείτε τι εξετάζει το ECDL

Επειδή πολλοί μας ρωτάτε τι εξετάζει το ECDL, σας παρουσιάζουμε την εξεταστέα ύλη, για τις πιο συνηθισμένες ενότητες. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι μπορείτε να πιστοποιηθείτε σε όποια ή όποιες ενότητες σας ενδιαφέρει. π.χ. όσον αφορά το ΑΣΕΠ, ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας απαιτεί γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Datafication: Τα Big Data ενώνουν επιστήμες

Διεπιστημονικό Forum από το Mediterranean College

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και η Σχολή Πληροφορικής του Mediterranean College Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν Διεπιστημονικό Forum με θέμα «Datafication: Τα Big Data ενώνουν επιστήμες», την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, 16:30 με 20:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Mediterranean College, κτίριο ΒΙΕΝΝΗ (Εγνατία 2-4), 4ος όροφος. (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη. Δείτε τις προθεσμίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Δείτε τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018 Απαιτούμενα προσόντα

Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ . (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ: 3Κ/2018 προκήρυξη για 8.166 θέσεις στους ΟΤΑ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ .

Δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα, φορέα και περιοχή της ως παραπάνω Προκήρυξης στον παρακάτω πίνακα (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από