fbpx

ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – 158 θέσεις στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»

Δημοσιεύτηκε η 7Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Πρόσκληση για 953 γιατρούς στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) 2ετούς διάρκειας

Με διαδικασίες εξπρές δημοσιεύτηκε και εξελίσσεται,΄ήδη, η διαδικασία των αιτήσεων, για την προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες». (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Κοινωφελής – Πυροπροστασία 5.066 θέσεις

Την Πέμπτη 31/5/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή λήγει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Κοινωφελής – Πυροπροστασία – Θέσεις

Οι θέσεις ανά ειδικότητα και Υπηρεσία τοποθέτησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, ανά ειδικότητα τοποθέτησης, ̟περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Τα α̟παιτούμενα τυ̟πικά ̟προσόντα θα τα βρείτε εδώ, ενώ τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των ̟πρόσθετων ̟προσόντων ̟περιγράφονται εδώ (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Κοινωφελής – Πυροπροστασία – Παράρτημα ΙΙ – προσόντα

ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΆ ΠΡΟΣΌΝΤΑ (ανά ειδικότητα τοποθέτησης)

Τα α̟παιτούμενα τυ̟πικά ̟προσόντα του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, ανά ειδικότητα τοποθέτησης, ̟περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των ̟πρόσθετων ̟προσόντων ̟περιγράφονται εδώ

Επισημαίνεται, ότι για τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται:
α.Η ευθύνη ελέγχου i. των γενικών ̟προσόντων τοποθέτησης (̟αρ.6.1), ii. των απαιτούμενων τυπικών ̟προσόντων ανά ειδικότητα τοποθέτησης (̟αρ.6.2) και iii. των τίτλων σπουδών – ̟πρόσθετων ̟προσόντων (̟αρ.6.3), ̟που ̟περιγράφονται στο ̟παρόν Κεφάλαιο, ανήκει αποκλειστικά στον Επιβλέποντα Φορέα ή και Υπηρεσία τοποθέτησης.
β. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ανέργων υποβάλλονται στον Επιβλέποντα Φορέα ή και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟πρωτοτύπων εγγράφων, ̟ου εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
γ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων ̟ου αφορούν τα γενικά και τυπικά ̟προσόντα (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της ̟παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης) είναι ο χρόνος λήξης της ̟προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ̟πρόγραμμα (31/05/2018) ̟πλην των τυχόν ̟πρόσθετων ̟προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις καθώς και ̟πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης αυτής.

Αυτό σημαίνει πως αν ενδιαφέρεστε για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και δεν έχετε πιστοποίηση χρήσης Η/Υ μπορείτε να κάνετε την αίτηση και μέχρι να αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης να φροντίσετε να την αποκτήσετε. Για να προετοιμαστείτε γρήγορα δείτε πως μπορεί να σας βοηθήσει το εκπαιδευτικό μας λογισμικό. (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Κοινωφελής – Πυροπροστασία – Παράρτημα ΙΙΙ – δικαιολογητικά

  1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης.
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου ως προσόν πρόσληψης ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση (Π.Δ.50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή ή δεν αναφέρεται σε αυτήν συγκεκριμένο από την οικεία πρόσκληση απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Προκήρυξη 6Κ/2018: 588 θέσεις στο Δικαιοσύνης…και έγινε πράξη

Πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στο δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο.

(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων 2018 (ενημέρωση και πίνακες)
Ξεκίνησε μέσω της “εφαρμογής Κινητικότητας” η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 785 προς μετάταξη και τις 332 προς απόσπαση θέσεις που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Προσοχή υπάρχει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δηλαδή από 20/04/2018 έως και 05/05/2018.

(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 5Ε και 6Ε/2018: 14 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Άμεσα αναμένεται η προκήρυξη: δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Συνήγορο του Πολίτη, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Α. Φλέμιγκ» (Υπουργείο Υγείας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους και δύο (2) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος του Υπουργείου Οικονομικών. (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Προκήρυξη 3Κ/2018: Οδηγίες από το ΑΣΕΠ, για την συμπλήρωση της αίτησης

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ. Ήδη έχει ανοίξει το σύστημα για τις θέσεις ΔΕ, ενώ αύριο ανοίγει και για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ. Δείτε τι πρέπει να έχετε υπόψη σας για να κάνετε την αίτηση.
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από