Ιωάννης Μπράτης – CV

Επαγγελματικό προφίλ

Σύμβουλος επιχειρήσεων με εμπειρία στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση & τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε επίπεδο αναδόχου, όσο και σε επίπεδο τελικού δικαιούχου. Ειδικότερα:

 • στο στρατηγικό σχεδιασμό και τεκμηρίωση έργων κατάρτισης, συμβουλευτικής και ολοκληρωμένων προγραμμάτων.
 • στο σχεδιασμό διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης,
 • στη διοίκηση έργων και υποέργων (σε επίπεδο δικαιούχου ή αναδόχου, αντίστοιχα) και στο συντονισμό ενεργειών κατάρτισης, συμβουλευτικής και επικοινωνίας.
 • στην τήρηση απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης
 • στο σχεδιασμό και εφαρμογή διαφημιστικών εκστρατειών σε AdWords και Facebook Ads και διαχείριση σελίδων κοινωνικών δικτύων
 • Αναλυτική σκέψη και έφεση στην επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Ομαδικό πνεύμα και ηγετικές ικανότητες
 • Ικανότητα ανάλυσης απαιτήσεων
 • Άνεση στην επικοινωνία και στη συνεργασία με άλλα άτομα
 • Πολύ καλή χρήση προφορικού και γραπτού λόγου
 • Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα

Επαγγελματικές εκπληρώσεις

Σχεδιασμός ενεργειών κατάρτισης ενηλίκων στην Ελλάδα

 • 14ετή εμπειρία στο σχεδιασμό υποβολής προσφορών σε ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς έργων κατάρτισης και σχεδίων δράσης ενεργειών τελικών δικαιούχων (ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, Διαρθρωτική προσαρμογή, Πρόσκληση 024)
 • Συντονιστής ομάδας επαγγελματικού περιγράμματος «Πωλητής Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών», υπό τον συντονισμό του ΙΟΒΕ.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη επαγγελματικού περιγράμματος «Στέλεχος Αγροτικών Επιχειρήσεων», υπό τον συντονισμό του ΙΟΒΕ.
 • Υποστήριξη για το σχεδιασμό του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013
 • Σχεδιασμός 2 προκηρύξεων ενεργειών κατάρτισης (Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ 2001 –2003 και Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ για Ανέργους Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Πρόσφυγες) συνολικού προϋπολογισμού 125 εκατομμυρίων €.
 • Σχεδιασμός προκήρυξης συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για την Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (A’ Κύκλος 2001 – 2003)
 • Αξιολογητής μητρώου εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ.
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κ.Α. στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Διενέργεια ανοικτών δημόσιων διαγωνισμών (Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Υπουργείου Απασχόλησης)

 • Διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ 2001 –2003» προϋπολογισμού 102,7 εκατομμυρίων €.
 • Συμμετοχή (Πρόεδρος) σε επιτροπή διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ 2001 –2003» και σε γνωμοδοτική επιτροπή του ίδιου διαγωνισμού.
 • Διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου «Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ για Ανέργους Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Πρόσφυγες κλπ.» προϋπολογισμού 21,9 εκατομμυρίων €.
Διοίκηση έργων

 • Επίβλεψη (Υπεύθυνος Υποέργου ή Αναπληρωτής Υπεύθυνος Ομάδας Έργου) 19 υποέργων κατάρτισης, συνολικού προϋπολογισμού 9,6 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία αντιστοιχούν σε 895 χιλιάδες ανθρωποώρες κατάρτισης
 • Διαχείριση διαφημιστικών εκστρατειών εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Voucher και αυτοχρηματοδοτούμενα) σε AdWords και Facebook Ads, συνολικού προϋπολογισμού 140.000€
 • Υπεύθυνος έργου των έργων «Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ 2001 –2003» και «Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ για Ανέργους Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Πρόσφυγες» συνολικού προϋπολογισμού 125 εκατομμυρίων €.
 • Οργάνωση της λειτουργικής υποστήριξης των  διαδικασιών αξιολόγησης 5 διαγωνισμών προγραμμάτων κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας στο Β’ και Γ΄ΚΠΣ
 • Διενέργεια ελέγχων σε 10 φορείς διαχείρισης της ΚΠ LEADER
Υποστήριξη Φορέων / Εταιριών Επαγγελματικής Κατάρτισης

 • Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε.
 • NOISIS Α.Ε.
 • ΚΕΚ ERGOWAY ΕΠΕ,
 • ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ21 ΕΠΕ,
 • ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕ,
 •  ΙΟΒΕ
 • ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.,
 • Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων,
 • Αξιολογητής του μητρώου εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ
 • Γραφείο LEADER, Υπουργείου Γεωργίας

Εκπαίδευση

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Τμήμα Οργάνωσης Επιχειρήσεων & Λογιστικής, με ειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 1990

Προϋπηρεσία

Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ατομική Επιχείρηση 01/2004– σήμερα
Σύμβουλος Διοίκησης Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε.
Ευτυχίας 12-14, 112 51 Αθήνα
03/2013-09/2018
Διαχειριστής εταίρος Ι. Μπράτης – Ζ. Κουντουριώτη Ο.Ε.
Σύμβουλοι επιχειρήσεων – Πιστοποίηση δεξιοτήτων πληροφορικής
Λεωφ. Βεΐκου 2, 111 47 Γαλάτσι
01/2009-12/2015
Σύμβουλος ΚΕΚ Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρία ΟΤΕ
Πέλικα & Σπάρτης 1, 15122, Μαρούσι
09/2005 – 12/2012
Υποδιευθυντής ΚΕΚ – Υπεύθυνος Περιφέρειας Αττικής ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Ζαλόγγου 4 Αθήνα
01/2004-09/2005
Προϊστάμενος Μονάδας Δ΄ (Οργάνωσης και Πληροφορικής). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής,
Αγησιλάου 23-25, Αθήνα
01/2003-08/2003
Προϊστάμενος Μονάδας Α΄ (Υλοποίηση ενεργειών του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής,
Αγησιλάου 23-25, Αθήνα
07/2001-01/2003
Στέλεχος Ομάδα Έργου στο Υπουργείο Εργασίας. Μ.Ο.Δ. α.ε.
Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα
07/1998-07/2001
Στέλεχος Γραφείου LEADER (διενέργεια ελέγχων) Υπουργείο Γεωργίας
Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ. Δ.,
Μενάνδρου 22 Αθήνα
04/1994-07/1998

Αναλυτική παρουσίαση έργων

Έργο Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα στο Έργο Απασχόληση στο Έργο
από – έως Α/Μ
Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 10/2014-12/2015 9
Επιταγή εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους νέους Ηλικίας έως 29 ετών . Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε Συντονισμός διάγνωσης και σύζευξης καταρτιζόμενων επιχειρήσεων, τοποθέτησης και παρακολούθησης καταρτιζόμενων στην διάρκεια της πρακτικής άσκησης – Διαχείριση Social Media – AdWords 4/2013-11/2013 8
Ανάπτυξη 145 επαγγελματικών περιγραμμάτων Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ΙΟΒΕ Συντονιστής περιγράμματος «Πωλητή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» 7/2009-4/2010 3
Πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων 16000 γυναικών ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕ Υπεύθυνος Υποέργου 02/2008- 31/12/2009 6
Προγράμματα κατάρτισης 6.500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕ Υπεύθυνος Υποέργου 04/2007- 31/12/2009 4
Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων σε Βασικές δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕ Υπεύθυνος Υποέργου 04/2007- 31/12/2009 10
Κατάρτιση Ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ. 2006- 2008 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕ Υπεύθυνος Υποέργου 11/2007 -31/12/2009 15
Υποστήριξη του ΚΕΚ της OTEacademy ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΕ Σύμβουλος ΚΕΚ
Σχεδιασμός υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς κατάρτισης
09/2005-31/12/2009 17
Υποστήριξη για το σχεδιασμό του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την περίοδο 2007-2013 NOISIS Α.Ε., Μέλος συντακτικής ομάδας 07/2006-10/2006 2
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ανέργων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ)- Υπουργείο Απασχόλησης ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 03/2005 -09/2005 1
Κατάρτιση εργαζομένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε πιστοποιημένα ΚΕΚ- Υπουργείο Απασχόλησης ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 05/2005 -09/2005 1
Εναλλασσόμενη κατάρτιση για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ- ΟΑΕΔ ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 04/2004 -10/2004 1
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ- Περιφέρεια Πελοποννήσου ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 04/2004 -08/2004 1
Κατάρτιση ανέργων για τα έτη 2003-2004- Περιφέρεια Ηπείρου ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 04/2004 -12/2004 2
Κατάρτιση ανέργων για τα έτη 2002-2004 σε πιστοποιημένα ΚΕΚ- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 04/2004 -12/2004 1
Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 04/2004 -12/2004 2
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ (Μέτρο 3.6)- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 04/2004 -12/2004 1
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ (Μέτρο 1.4)- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 04/2004 -12/2004 2
Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 04/2004 -12/2004 2
Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε πιστοποιημένα ΚΕΚ- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 04/2004 -09/2005 3
Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ΙΙ- Υπουργείο Απασχόλησης ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 08/2005 – 09/2005 1
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ 2004-2006- Υπουργείο Απασχόλησης ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπεύθυνος Υποέργου 04/2004 – 09/2005 4
Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ για Ανέργους Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Πρόσφυγες κλπ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής,
Αγησιλάου 23-25, Αθήνα
Υπεύθυνος Έργου
(Προϊστάμενος Μονάδας Α΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής)
04/2002-01/2003 4
Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ 2001 –2003 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής,
Αγησιλάου 23-25, Αθήνα
Υπεύθυνος Έργου
(Προϊστάμενος Μονάδας Α΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής)
07/2001-01/2003 6
Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ 2001 –2003 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής,
Αγησιλάου 23-25, Αθήνα
Διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου προϋπολογισμού 102,7 εκατομμυρίων €.
(Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας)
07/2001-04/2002 8
Υποστήριξη του έργου της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Μ.Ο.Δ. α.ε.
Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα
Στέλεχος Ομάδα Έργου
Ευθύνη της υποστήριξης των διαγωνιστικών διαδικασιών των Ε.Π. «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση & Προώθηση της Απασχόλησης» και «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας»
07/1998-07/2001 36
Διαχείριση Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER ΕΟΜΜΕΧ
Τεχνική Βοήθεια στο Υπουργείο Γεωργίας
Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων,
Μενάνδρου 22 Αθήνα
Στέλεχος Γραφείου LEADER
Διενέργεια ελέγχων των Τοπικών Ομάδων Δράσης
04/1994 – 07/1998 51
Καλάθι αγορών
Scroll to Top