ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Παράρτημα Β΄ Επισυναπτόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά – πιστοποιητικά

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της 3Κ/2018 προκήρυξηε του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής «ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» επισυνάπτονται πλην των αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης.
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Παράρτημα Α – Γενικά Προσόντα Διορισμού/Πρόσληψης

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α της 3Κ/2018 προκήρυξηε του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη. Δείτε τις προθεσμίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Δείτε τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018 Απαιτούμενα προσόντα

Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ . (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ: 3Κ/2018 προκήρυξη για 8.166 θέσεις στους ΟΤΑ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ .

Δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα, φορέα και περιοχή της ως παραπάνω Προκήρυξης στον παρακάτω πίνακα (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΚΕΘΕΑ – Επαναπροκήρυξη θέσεων

Α.Π. : ΚΥ/2018/62

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.)  ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί  με Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ειδικούς Θεραπευτές με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σύμφωνα με την από 23.6.2017 Α.Π. : Α2β/Γ.Π. 31671 Απόφαση Υπουργού Υγείας.

(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

62 θέσεις στην ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΕ

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη και ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 62 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε., που θα καλύψουν επείγουσες ανάγκες για την επιτάχυνση της Κτηματογράφησης. Οι συμβάσεις, που θα κληθούν να υπογράψουν οι επιλεγέντες, θα είναι 3ετούς διάρκειας και αφορούν:

(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ: Μέχρι τις 5-3-2018 οι αιτήσεις για 4 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

asep_4_mobile.jpg

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης η προκήρυξη για τις 4 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Πρόκειται για την 1Ε/2018 προκήρυξη. Καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 (Τελευταία ενημέρωση)
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ: 14 θέσεις σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή


Η προκήρυξη αφορά 11 θέσεις Νομικών, Οικονομολόγων και Ελεγκτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και 3 θέσεις Αναλογιστών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
Για να συμμετάσχεις πρέπει να καταθέσεις ειδικό ο έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ), που θα βρεις στην σελίδα του ΑΣΕΠ ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα > Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Το έντυπο θα πρέπει να το καταθέσεις, μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, στο ΑΣΕΠ. Η κατάθεση γίνεται μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 5Ε/2017
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Προκήρυξη ΑΣΕΠ: 548 θέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η 1Γ/2017 Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 40/01-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

αρχίζει στις  3 Ιανουαρίου 2018  ημέρα Τετάρτη  και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00

Προθεσμία υποβολής εκτυπωμένης μορφής

22α Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα

(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από