Κοινωφελής εργασία 8/2018: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησε από την 1/8/2018 και ώρα 14:00 και θα διαρκέσει μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Κοινωφελής – Πυροπροστασία 5.066 θέσεις

Την Πέμπτη 31/5/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή λήγει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Κοινωφελής – Πυροπροστασία – Θέσεις

Οι θέσεις ανά ειδικότητα και Υπηρεσία τοποθέτησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, ανά ειδικότητα τοποθέτησης, ̟περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Τα α̟παιτούμενα τυ̟πικά ̟προσόντα θα τα βρείτε εδώ, ενώ τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των ̟πρόσθετων ̟προσόντων ̟περιγράφονται εδώ (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Κοινωφελής – Πυροπροστασία – Παράρτημα ΙΙ – προσόντα

ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΆ ΠΡΟΣΌΝΤΑ (ανά ειδικότητα τοποθέτησης)

Τα α̟παιτούμενα τυ̟πικά ̟προσόντα του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, ανά ειδικότητα τοποθέτησης, ̟περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των ̟πρόσθετων ̟προσόντων ̟περιγράφονται εδώ

Επισημαίνεται, ότι για τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται:
α.Η ευθύνη ελέγχου i. των γενικών ̟προσόντων τοποθέτησης (̟αρ.6.1), ii. των απαιτούμενων τυπικών ̟προσόντων ανά ειδικότητα τοποθέτησης (̟αρ.6.2) και iii. των τίτλων σπουδών – ̟πρόσθετων ̟προσόντων (̟αρ.6.3), ̟που ̟περιγράφονται στο ̟παρόν Κεφάλαιο, ανήκει αποκλειστικά στον Επιβλέποντα Φορέα ή και Υπηρεσία τοποθέτησης.
β. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ανέργων υποβάλλονται στον Επιβλέποντα Φορέα ή και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟πρωτοτύπων εγγράφων, ̟ου εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
γ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων ̟ου αφορούν τα γενικά και τυπικά ̟προσόντα (σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της ̟παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης) είναι ο χρόνος λήξης της ̟προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ̟πρόγραμμα (31/05/2018) ̟πλην των τυχόν ̟πρόσθετων ̟προσόντων (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις καθώς και ̟πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ) για τα οποία ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης αυτής.

Αυτό σημαίνει πως αν ενδιαφέρεστε για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και δεν έχετε πιστοποίηση χρήσης Η/Υ μπορείτε να κάνετε την αίτηση και μέχρι να αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης να φροντίσετε να την αποκτήσετε. Για να προετοιμαστείτε γρήγορα δείτε πως μπορεί να σας βοηθήσει το εκπαιδευτικό μας λογισμικό. (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Κοινωφελής – Πυροπροστασία – Παράρτημα ΙΙΙ – δικαιολογητικά

  1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης.
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου ως προσόν πρόσληψης ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση (Π.Δ.50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή ή δεν αναφέρεται σε αυτήν συγκεκριμένο από την οικεία πρόσκληση απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από