ΑΣΕΠ – Ξεκινούν οι αιτήσεις για την 10Κ/2018

Η υποβολή ξεκινά στις 29 Οκτωβρίου και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Από το ΑΣΕΠ εκδόθηκε η 10Κ/2018 Προκήρυξη που αφορά προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

(περισσότερα…)
Συντάκτης Γιάννης, πριν από

Προκήρυξη 3Κ/2018: Οδηγίες από το ΑΣΕΠ, για την συμπλήρωση της αίτησης

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ. Ήδη έχει ανοίξει το σύστημα για τις θέσεις ΔΕ, ενώ αύριο ανοίγει και για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ. Δείτε τι πρέπει να έχετε υπόψη σας για να κάνετε την αίτηση.
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Διοικητικές και επιστημονικές θέσεις στην προκήρυξη των ΟΤΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ. Παρόλο που υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι η προκήρυξη αφορά την καθαριότητα και στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι μεταξύ των θέσεων περιλαμβάνονται αρκετές διοικητικές και επιστημονικές θέσεις.
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Παράρτημα Β΄ Επισυναπτόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά – πιστοποιητικά

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της 3Κ/2018 προκήρυξηε του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής «ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» επισυνάπτονται πλην των αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης.
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη. Δείτε τις προθεσμίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Δείτε τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018 Απαιτούμενα προσόντα

Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ . (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ: 3Κ/2018 προκήρυξη για 8.166 θέσεις στους ΟΤΑ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ .

Δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα, φορέα και περιοχή της ως παραπάνω Προκήρυξης στον παρακάτω πίνακα (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από