Προκήρυξη ΑΣΕΠ: 9 θέσεις νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η 4Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην επιλογή εννέα (09) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Πρόκλησης αφορούν σε Νομικού (με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων)

Λεπτομέρειες δείτε στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη,
στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Πρόσκληση 4Ε/2017, Τ.Θ. 14 308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Προκήρυξη 4Ε/2017

Καλάθι αγορών
Scroll to Top