Ξεκίνησε μέσω της «εφαρμογής Κινητικότητας» η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 785 προς μετάταξη και τις 332 προς απόσπαση θέσεις που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Προσοχή υπάρχει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δηλαδή από 20/04/2018 έως και 05/05/2018.

Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα / σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Συνοπτικά ανά φορέα οι θέσεις προς μετάταξη και απόσπαση

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 39
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ18
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ6
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2
 1. ΦΟΡΕΑΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 10
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΟΔΗΓΩΝ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΛΗΤΗΡΩΝ)2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 38
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΝΟΜΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ11
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ8
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ4
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 148
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΦΟΡΙΑΚΩΝ28
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ12
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ34
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΧΗΜΙΚΩΝ1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ5
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΦΟΡΙΑΚΩΝ13
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ9
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ14
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΧΝΙΚΩΝ3
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΡΓΑΤΩΝ4
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ8
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 30
ΠΕ  ΙΔΑΧΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ20
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΤΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΟΔΗΓΩΝ1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 6
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 19
ΠΕ ΙΔΑΧΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΠΕ ΙΔΑΧΜΗΧΑΝΙΚΩΝ7
ΠΕ ΙΔΑΧΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2
ΠΕ ΙΔΑΧΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ4
 1. ΦΟΡΕΑΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ε.Μ.Σ.Τ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 28
ΠΕ ΙΔΑΧΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2
ΠΕ ΙΔΑΧΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΠΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΠΕ ΙΔΑΧΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ1
ΠΕ ΙΔΑΧΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕ  ΙΔΑΧΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΠΕ ΙΔΑΧΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΤΕ ΙΔΑΧΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΤΕ ΙΔΑΧΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ2
ΤΕ ΙΔΑΧΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ1
ΤΕ ΙΔΑΧΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΤΕ ΙΔΑΧΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΤΕ ΙΔΑΧΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΔΕ ΙΔΑΧΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΔΕ ΙΔΑΧΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)1
ΔΕ ΙΔΑΧΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΕ ΙΔΑΧΦΥΛΑΚΩΝ6
ΥΕ ΙΔΑΧΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 48
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ1
ΠΕ  ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ4
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΡΙΩΝ2
ΔΕ ΙΔΑΧΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΔΗΓΩΝ)3
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ)1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΕΣ2
ΥΕ ΙΔΑΧΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ4
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ13
ΥΕ ΙΔΑΧΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 14
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΝΟΜΙΚΩΝ2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3
ΤΕ  ΜΟΝΙΜΟΙΝΑΥΤΙΚΩΝ1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 11
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2
ΔΕ  ΜΟΝΙΜΟΙΟΔΗΓΩΝ1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4
ΕΕΠ  ΙΔΑΧΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ1
ΠΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η΄ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΤΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΤΕ ΙΔΑΧΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1

14.ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 274
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ88
ΠΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ8?
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΙΑΤΡΩΝ,ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ,ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ5
ΠΕ  ΜΟΝΙΜΟΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ40
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ22
ΠΕ ΙΔΑΧΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΨΥΧΟΛΟΓΩΝ4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ9
ΤΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ12
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΥΓΕΙΑΣ18
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ34
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΧΝΙΚΩΝ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ4
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 43
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΙΑΤΡΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΠΕ  ΜΟΝΙΜΟΙΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)1
TΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ24
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 20
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΧΕΙΡ.ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΟΥ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ4
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ)1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 31
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΙΑΤΡΩΝ5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙΨΥΧΟΛΟΓΩΝ8
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ7
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ6
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 7
ΕΕΠ ΙΔΑΧΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2
ΠΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3
ΔΕ ΙΔΑΧΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ: 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ:187
ΠΕΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ10
ΠΕΕΦΟΡΙΑΚΩΝ45
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ4
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ19
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ30
ΠΕΧΗΜΙΚΩΝ11
ΤΕΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ7
ΤΕΕΦΟΡΙΑΚΩΝ12
ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ12
ΤΕΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ13
ΔΕΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ14
ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ2
ΥΕΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ8
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ: 5
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ3
 1. ΦΟΡΕΑΣ: Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ: 3
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ1
ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ1
 1. ΦΟΡΕΑΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ε.Μ.Σ.Τ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 28
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ1
ΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ6
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1

6.ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 53
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ11
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ7
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ10
ΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ7
ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ6
ΔΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ7
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ:5
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η΄ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
 
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΤΕΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
ΔΕΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 31
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3
ΠΕΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ5
ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ8
ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ7
ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ6
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 11
ΕΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ6
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ2

Αναλυτικοί πίνακες

Αναλυτικά οι θέσεις  των φορέων ανά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα / σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση πληκτρολογώντας τους όρους που θέλετε.

Μετατάξεις

[table id=5 responsive=collapse /]


Αποσπάσεις

[table id=6 responsive=collapse /]


0 σχόλια

Έχετε κάποια ερώτηση, ιδέα ή πληροφόρηση;