ΑΣΕΠ: 9 θέσεις νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών


Τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ πήρε η 4Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην επιλογή εννέα (09) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Πρόκλησης αφορούν σε Νομικού (με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων)

Λεπτομέρειες δείτε στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Εκδόθηκε η προκήρυξη

Δείτε εδώ

Δείτε τις θέσεις

Καλάθι αγορών
Scroll to Top