ΑΣΕΠ 2Ε/2018: προκήρυξη για 72 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

asep_1_web.jpg

Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Νομικοί, Χημικοί, Βιολόγοι / Βιοχημικοί, Πληροφορικοί, Οικονομολόγοι, Στατιστικολόγοι και Φαρμακοποιοί θα στελεχώσουν τις 72 θέσεις αορίστου χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που περιλαμβάνει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αναμένεται να δημοσιευτεί τις αμέσως επόμενες μέρες.

Τι είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016(Α΄147), έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

Η ΑΕΠΠ απολαμβάνει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με το κανονισμό της.

Κατεβάστε τον πίνακα των θέσεων

Δείτε την ανακοίνωση στο ΑΣΕΠ

Δείτε πως θα αποκτήσετε άμεσα πιστοποίηση χρήσης Η/Υ

Ενημέρωση

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη

Καλάθι αγορών
Scroll to Top