Πως να αποκτήσεις 80 επιπλέον μόρια στην προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ

1.575 συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
πλήρους απασχόλησης 18μηνης διάρκειας, από το Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας, δημοσίευσε την περασμένη Παρασκευή 21/9/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS»

Υποέργο 1 (ΥΠ1): Επιστημονική Εποπτεία, Διαχείριση και Συντονισμός του Προγράμματος

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.1.1. Α.1.2. ΠΕ Ιατρός ΙΔΟΧ 2   18 Μήνες
Β.1.1. Β.1.2. ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής ΙΔΟΧ 2 18 Μήνες
Δ.1.1 Δ.1.2. ΤΕ Μαιευτής / Μαία ΙΔΟΧ 2 18 Μήνες
Ε.1.1. Ε.1.2. ΠΕ Ψυχολόγος ΙΔΟΧ 2 18 Μήνες
Γ.1.1 Γ.1.2. ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικών Λειτουργών ΙΔΟΧ 2 18 Μήνες
Ζ.1.1. Z.1.2. Z.1.3. ΠΕ Οικονομικού  ΙΔΟΧ 15 18 Μήνες
ΣΤ.1.1. ΣΤ.1.2. ΠΕ Διοικητικού  ΙΔΟΧ 12 18 Μήνες
Θ.1.1. ΠΕ Νομικός ΙΔΟΧ 1 18 Μήνες
Ι.1.1. ΠΕ Φαρμακοποιών ΙΔΟΧ 1 18 Μήνες
Η.1.1. ΠΕ Στατιστικός ΙΔΟΧ 1 18 Μήνες
  Σύνολο θέσεων   40  

Υποέργο 2 (ΥΠ2): Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.2. ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας  ΙΔΟΧ 46 18 Μήνες
Β.2. ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας ΙΔΟΧ 6 18 Μήνες
Γ.2. ΠΕ Βιοστατιστικής ΙΔΟΧ 2 18 Μήνες
Δ.2. ΠΕ Πληροφορικής ΙΔΟΧ 2 18 Μήνες
Ε.2.1 ΠΕ Ιατρός ΙΔΟΧ 1 18 Μήνες
Ε.2.2 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής/ τρια ΙΔΟΧ 5 18 Μήνες
  Σύνολο θέσεων   62  

Υποέργο 3 (ΥΠ3) – Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Α.3. ΠΕ Ιατροί (Γενικός/ Παθολόγος) ΙΔΟΧ 63 18 μήνες
Α.3. ΠΕ Ιατροί (Παιδίατρος) ΙΔΟΧ 25 18 μήνες
Α.3. ΠΕ Ιατροί (Ψυχίατρος) ΙΔΟΧ 15 18 μήνες
Β.3. ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθοί νοσηλευτές ΙΔΟΧ 88 18 μήνες
Γ.3. ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί ΙΔΟΧ 55 18 μήνες
Δ.3. ΤΕ Μαίες/ Μαιευτές ΙΔΟΧ 56 18 μήνες
Ε.3. ΔΕ Διασώστες/  Πληρώματος Ασθενοφόρων ΙΔΟΧ 36 18 μήνες
ΣΤ.3.1. ΣΤ.3.2. ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/Διερμηνείς  ΙΔΟΧ 127 18 μήνες
Ζ.3. ΠΕ Ψυχολόγοι ΙΔΟΧ 79 18 μήνες
Η.3. ΠΕ Οδοντίατροι ΙΔΟΧ 5 18 μήνες
Θ.3. ΠΕ/ΤΕ Γενικοί Συντονιστές ΙΔΟΧ 7 18 μήνες
Ι.3. ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Υγειονομικών Υπηρεσιών ΙΔΟΧ 7 18 μήνες
Κ.3. ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Πεδίου ΙΔΟΧ 46 18 μήνες
  Σύνολο θέσεων   609  

Υποέργο 4 (ΥΠ4) – Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.4. ΠΕ Ιατροί ΙΔΟΧ 220 18 Μήνες
Β.4. ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές ΙΔΟΧ 140 18 Μήνες
Γ.4. ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικών Λειτουργών ΙΔΟΧ 90 18 Μήνες
Δ.4. ΤΕ Μαιευτών/Μαιών ΙΔΟΧ 85 18 Μήνες
Ε.4. ΔΕ Διασωστών/ Πληρώματος Ασθενοφόρου ΙΔΟΧ 104 18 Μήνες
ΣΤ.4. ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/Διερμηνείς ΙΔΟΧ 160 18 Μήνες
Ζ.4. ΠΕ Ψυχολόγων ΙΔΟΧ 60 18 Μήνες
Η.4. ΠΕ Διοικητικού ΙΔΟΧ 3 18 Μήνες
  Σύνολο θέσεων   862  

Υποέργο 6 (ΥΠ6) – Στρατηγική Επικοινωνίας

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.6. ΠΕ Δημοσιογραφίας ΙΔΟΧ 1 18 Μήνες
Β.6. ΠΕ Πληροφορικής ΙΔΟΧ 1 18 Μήνες
  Σύνολο θέσεων   2  

Υποβολή αίτησης

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση, ενός μόνος κλάδου και ειδικότητας και το πολύ μέχρι δυο υποέργα με ανώτατο όριο τις τρεις (3) θέσεις. Η υποβολή περισσότερων των μια αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικοτήτων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , στην ιστοσελίδα του, στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ σε κάποιες ειδικότητες είναι απαραίτητο προσόν, ενώ στις υπόλοιπες βαθμολογείτε με 80 μόρια. Δείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποίηση γρήγορα και εύκολα, ώστε να προλάβετε την προθεσμία

Καλάθι αγορών
Scroll to Top