Ποια είναι η Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] του ECDL Advanced [Expert]

Οι ενότητες Advanced πιστοποιούν ικανότητες που σας επιτρέπουν να γίνετε ένας «δυναμικός χρήστης». Να εκτελείτε προηγμένες εντολές σε τέσσερις από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές.

Οι ECDL Advanced ενότητες είναι:

Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένο Επίπεδο – χρήση των προηγμένων δυνατοτήτων των εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου για ενίσχυση του έργου σας, βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση χρόνου. Ιδανικό για το χώρο εργασίας.

Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρημένο Επίπεδο – Φέρουν τις δεξιότητές σας στα υπολογιστικά φύλλα σε επίπεδο ειδικών. Χρησιμοποιήστε το πλήρες δυναμικό της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων για να παράγουν πληροφορίες υψηλότερης ποιότητας. Ιδανικό για κάθε θέση εργασίας που απαιτεί σύνθετους υπολογισμούς.

Βάσεις Δεδομένων, Προχωρημένο Επίπεδο – χρήση των προηγμένων εργαλείων που είναι διαθέσιμα σε εφαρμογές βάσεων δεδομένων για την καλύτερη διαχείριση, την οργάνωση, και την αναφορά δομημένων πληροφορών: ανεκτίμητη δεξιότητα για πολλές θέσεις εργασίας.

Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδο – ένα ζωτικό εργαλείο για όποιον επιθυμεί να δημιουργήσει αποτελεσματικές, εντυπωσιακές παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία του λογισμικού παρουσίασης.

Δείτε πως μπορείτε να γίνετε Expert από το σπίτι σας, στους δικούς σας χρόνους και με τους δικούς σας ρυθμούς

Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένο Επίπεδο

Η ενότητα “Επεξεργασία Κειμένου” στο προηγμένο επίπεδο περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου για να δημιουργήσετε έγγραφα χρησιμοποιώντας πολύπλοκες λειτουργίες και προχωρημένες δεξιότητες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας αυτής πρέπει να είστε ικανοί να εργάζεστε αποδοτικά σε υψηλότερο επίπεδο και να παράγετε ποικίλα αποτελέσματα επεξεργασίας κειμένου και πολύπλοκα έντυπα.

Επίσης, ολοκληρώνοντας την ενότητα “Επεξεργασία Κειμένου”, θα είστε σε θέση να μορφοποιείτε και να σχεδιάζετε προσφορές που περιλαμβάνουν πίνακες, φόρμες και γραφικά. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να χειριστείτε εργαλεία, όπως οι μακροεντολές, και να ολοκληρώνετε προχωρημένες εργασίες συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές μορφοποίησης κειμένου, παραγράφου, στηλών και πίνακα καθώς και να μετατρέπει κείμενο σε πίνακα και αντίστροφα.
 • Εργάζεται με λειτουργίες αναφοράς όπως υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους και λεζάντες καθώς και να δημιουργεί πίνακες περιεχομένων, ευρετήρια και αναφορές.
 • Βελτιώνει την παραγωγικότητα χρησιμοποιώντας πεδία, φόρμες και πρότυπα. • Εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές συγχώνευσης αλληλογραφίας και να εργάζεται με λειτουργίες αυτοματισμού όπως μακροεντολές.
 • Χρησιμοποιεί λειτουργίες σύνδεσης και ενσωμάτωσης δεδομένων.
 • Αναθεωρεί έγγραφα, να επεξεργάζεται κοινόχρηστα έγγραφα σε συνεργασία με άλλους να εφαρμόζει λειτουργίες ασφάλειας, καθώς και να εργάζεται με πρωτεύοντα και δευτερεύοντα έγγραφα.
 • Εργάζεται με υδατογραφήματα, ενότητες, κεφαλίδες και υποσέλιδα σ’ ένα έγγραφο.

  Αναλυτικά

AM3.1 Μορφοποίηση AM3.1.1 Κείμενο AM3.1.1.1 Εφαρμογή επιλογών αναδίπλωσης κειμένου σε γραφικά αντικείμενα (εικόνα, σχήμα, γράφημα, διάγραμμα, αντικείμενο σχεδίασης), πίνακες.
AM3.1.1.2 Χρήση επιλογών εύρεσης και αντικατάστασης όπως: μορφοποιήσεις κειμένου, σημάδια παραγράφου, αλλαγές σελίδων.
AM3.1.1.3 Χρήση επιλογών ειδικής επικόλλησης: μορφοποιημένο κείμενο, κείμενο χωρίς μορφοποίηση.
AM3.1.2 Παράγραφοι AM3.1.2.1Εφαρμογή διάστιχου μεταξύ παραγράφων: τουλάχιστον, ακριβώς/προκαθορισμένο, πολλαπλό/αναλογικό.
AM3.1.2.2 Εφαρμογή, απαλοιφή επιλογών σελιδοποίησης παραγράφου.
AM3.1.2.3 Εφαρμογή, τροποποίηση αριθμημένης διάρθρωσης σε λίστες πολλαπλών επιπέδων.
AM3.1.3 Στυλ AM3.1.3.1 Δημιουργία, τροποποίηση, ενημέρωση ενός στυλ χαρακτήρα.
AM3.1.3.2 Δημιουργία, τροποποίηση, ενημέρωση ενός στυλ παραγράφου.
AM3.1.4 Στήλες AM3.1.4.1 Δημιουργία πολύστηλης διάταξης σ’ ένα έγγραφο. Τροποποίηση του πλήθους των στηλών σε μια πολύστηλη διάταξη.
AM3.1.4.2
Τροποποίηση πλάτους και απόστασης στηλών. Εισαγωγή, απαλοιφή γραμμών μεταξύ των στηλών.
AM3.1.4.3 Εισαγωγή, διαγραφή αλλαγής (διακοπής) στήλης.
AM3.1.5
Πίνακες
AM3.1.5.1 Εφαρμογή αυτόματης μορφοποίησης/στυλ πίνακα.
AM3.1.5.2 Συγχώνευση, διαίρεση κελιών ενός πίνακα.
AM3.1.5.3 Μετατροπή περιθωρίων, στοίχισης, κατεύθυνσης κειμένου ενός κελιού.
AM3.1.5.4 Αυτόματη επανάληψη γραμμής/ών ενός πίνακα στην αρχή κάθε σελίδας του εγγράφου.
AM3.1.5.5 Αποδοχή, αποτροπή διαίρεσης πίνακα μεταξύ σελίδων του εγγράφου.
AM3.1.5.6 Ταυτόχρονη ταξινόμηση των περιεχομένων ενός πίνακα κατά μία στήλη, κατά πολλαπλές στήλες.
AM3.1.5.7Μετατροπή οριοθετημένου κειμένου σε πίνακα.
AM3.1.5.8 Μετατροπή πίνακα σε κείμενο.
AM3.2 Αναφορές AM3.2.1 Λεζάντες, Υποσημειώσεις και Σημειώσεις τέλους AM3.2.1.1 Προσθήκη λεζάντας από πάνω, από κάτω, σε ένα γραφικό αντικείμενο ή πίνακα.
AM3.2.1.2 Προσθήκη, διαγραφή λεζάντας.
AM3.2.1.3 Αλλαγή μορφής αρίθμησης μιας λεζάντας.
AM3.2.1.4 Εισαγωγή, τροποποίηση υποσημειώσεων, σημειώσεων τέλους.
AM3.2.1.5 Μετατροπή μιας υποσημείωσης σε μια σημείωση τέλους. Μετατροπή μιας σημείωσης τέλους σε υποσημείωση.
AM3.2.2 Πίνακες Αναφοράς και Ευρετήρια AM3.2.2.1 Δημιουργία, ενημέρωση ενός πίνακα περιεχομένων βάσει συγκεκριμένων στυλ και μορφών επικεφαλίδων.
AM3.2.2.2 Δημιουργία, ενημέρωση ενός πίνακα εικόνων βάσει συγκεκριμένων στυλ και μορφών επικεφαλίδων.
AM3.2.2.3 Σήμανση καταχώρησης ευρετηρίου: κύρια, δευτερεύουσα καταχώρηση. Διαγραφή καταχώρησης ευρετηρίου.
AM3.2.2.4 Δημιουργία, ενημέρωση ευρετηρίου βάσει καταχωρήσεων ευρετηρίου.
AM3.2.3 Σελιδοδείκτες και Αναφορές AM3.2.3.1 Εισαγωγή, διαγραφή σελιδοδείκτη.
AM3.2.3.2 Δημιουργία, διαγραφή αναφοράς: αντικείμενο λίστας, επικεφαλίδα, σελιδοδείκτη, σχήμα, πίνακα.
AM3.2.3.3 Προσθήκη αναφοράς σε μια καταχώρηση ευρετηρίου.
AM3.3 Βελτίωση Παραγωγικότητας AM3.3.1 Χρήση πεδίων AM3.3.1.1Εισαγωγή, διαγραφή πεδίων όπως: συγγραφέας, όνομα και θέση αρχείου, μέγεθος αρχείου, προσαρμοσμένο πεδίο συμπλήρωσης.
AM3.3.1.2 Εισαγωγή πεδίου αθροίσματος σ’ έναν πίνακα.
AM3.3.1.3 Αλλαγή μορφής αριθμητικού πεδίου.
AM3.3.1.4 Κλείδωμα, ξεκλείδωμα, ενημέρωση ενός πεδίου.
AM3.3.2 Φόρμες, Πρότυπα AM3.3.2.1 Δημιουργία, τροποποίηση μιας φόρμας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές πεδίων: πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο επικύρωσης, πλαίσιο λίστας επιλογών.
AM3.3.2.2 Προσθήκη κειμένου βοήθειας σ’ ένα πεδίο φόρμας: εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης, ενεργοποιείται μέσω του πλήκτρου Βοήθειας F1.
AM3.3.2.3 Προστασία, κατάργηση προστασίας μιας φόρμας.
AM3.3.2.4 Τροποποίηση ενός προτύπου.
AM3.3.3 Συγχώνευση Αλληλογραφίας AM3.3.3.1 Τροποποίηση, ταξινόμηση λίστας παραληπτών σε μια συγχώνευση αλληλογραφίας.
AM3.3.3.2 Εισαγωγή πεδίων ερωτήματος συνθήκης (if…then…else).
AM3.3.3.3 Συγχώνευση ενός εγγράφου, με δεδομένα ή αρχείο προέλευσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια.
AM3.3.4 Σύνδεση, Ενσωμάτωση AM3.3.4.1 Εισαγωγή, τροποποίηση, απαλοιφή μιας υπερ-σύνδεσης.
AM3.3.4.2 Σύνδεση δεδομένων σ’ ένα έγγραφο, εφαρμογή και εμφάνιση ως αντικείμενο, εικονίδιο.
AM3.3.4.3 Ενημέρωση, κατάργηση ενός συνδέσμου.
AM3.3.4.4Ενσωμάτωση δεδομένων σ’ ένα έγγραφο ως αντικείμενο.
AM3.3.4.5 Τροποποίηση, διαγραφή ενσωματωμένων δεδομένων.
AM3.3.5 Αυτοματισμός AM3.3.5.1 Εφαρμογή επιλογών αυτόματης μορφοποίησης κειμένου.
AM3.3.5.2 Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή καταχωρήσεων αυτόματης διόρθωσης κειμένου.
AM3.3.5.3 Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή καταχωρήσεων αυτόματου κειμένου.
AM3.3.5.4 Καταγραφή απλής μακροεντολής όπως: αλλαγή διάταξης σελίδας, εισαγωγή πίνακα με επαναλαμβανόμενη επικεφαλίδα, εισαγωγή πεδίων στην κεφαλίδα, στο υποσέλιδο ενός εγγράφου.
AM3.3.5.5 Εκτέλεση μακροεντολής.
AM3.3.5.6 Αντιστοίχιση μακροεντολής σε προσαρμοσμένο κουμπί μιας γραμμής εργαλείων.
AM3.4 Ομαδική Επεξεργασία AM3.4.1 Παρακολούθηση και
Αναθεώρηση
AM3.4.1.1 Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση παρακολούθησης αλλαγών. Παρακολούθηση αλλαγών σ’ ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη προβολή.
AM3.4.1.2 Αποδοχή, απόρριψη αλλαγών σ’ ένα έγγραφο.
AM3.4.1.3 Εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή, εμφάνιση, απόκρυψη σχολίων/σημειώσεων.
AM3.4.1.4 Σύγκριση και συγχώνευση εγγράφων.
AM3.4.2 Πρωτεύον Έγγραφο AM3.4.2.1 Δημιουργία νέου πρωτεύοντος (master) εγγράφου μέσω της δημιουργίας δευτερευόντων εγγράφων βασισμένων σε στυλ επικεφαλίδων.
AM3.4.2.2 Προσθήκη/κατάργηση ενός δευτερεύοντος εγγράφου σε/από ένα πρωτεύον έγγραφο.
AM3.4.2.3Χρήση επιλογών πλοήγησης σε προβολή διάρθρωσης: προβιβασμός (promote), υποβιβασμός (demote), ανάπτυξη (expand), σύμπτυξη (collapse), μετακίνηση επάνω, μετακίνηση κάτω.
AM3.4.3 Ασφάλεια AM3.4.3.1 Εφαρμογή, απαλοιφή προστασίας με κωδικό πρόσβασης σ’ ένα έγγραφο: για άνοιγμα, για τροποποίηση του εγγράφου.
AM3.4.3.2 Προστασία εγγράφου έτσι ώστε να επιτρέπονται μόνο οι αλλαγές με παρακολούθηση αλλαγών ή η εισαγωγή σχολίων.
AM3.5 Προετοιμασία Εκτύπωσης AM3.5.1 Ενότητες AM3.5.1.1 Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή αλλαγών ενοτήτων σ’ ένα έγγραφο.
AM3.5.1.2 Τροποποίηση προσανατολισμού σελίδας, κατακόρυφης στοίχισης σελίδας, των περιθωρίων ενοτήτων ενός εγγράφου.
AM3.5.2 Διάταξη εγγράφου AM3.5.2.1 Εφαρμογή διαφορετικών κεφαλίδων και υποσέλιδων στις ενότητες, στην πρώτη σελίδα, στις μονές και τις ζυγές σελίδες ενός εγγράφου.
AM3.5.2.2 Προσθήκη, τροποποίηση, απαλοιφή υδατογραφήματος από ένα έγγραφο.

Δείτε πως μπορείτε να γίνετε Expert από το σπίτι σας, στους δικούς σας χρόνους και με τους δικούς σας ρυθμούς

Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρημένο Επίπεδο

Η ενότητα “Υπολογιστικά Φύλλα” στο προηγμένο επίπεδο περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση της σχετικής εφαρμογής για να δημιουργήσετε Υπολογιστικά Φύλλα ανώτερου επιπέδου. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, πρέπει να είστε ικανοί να εργάζεστε αποδοτικά καθώς και να επεξεργάζεστε και να επαυξάνετε αριθμητικά δεδομένα, κείμενα και γραφήματα.

Ολοκληρώνοντας την ενότητα “Υπολογιστικά Φύλλα”, θα είστε σε θέση να ταξινομείτε και να συνδέετε δεδομένα, καθώς και να σχεδιάζετε ερωτήματα. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε προχωρημένες μορφοποιήσεις και χειρισμούς σε γραφήματα και σχήματα, να δημιουργείτε λογικές, στατιστικές και μαθηματικές συναρτήσεις, να χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου και, τέλος, να καταγράφετε και να εκτελείτε απλές μακροεντολές.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόζει προχωρημένες επιλογές μορφοποίησης, όπως η μορφοποίηση υπό όρους και η δημιουργία προσαρμοσμένων αριθμητικών μορφών καθώς και να χειρίζεται βιβλία εργασίας.
 • Χρησιμοποιεί συναρτήσεις σχετικές με λογικές, στατιστικές, οικονομικές και μαθηματικές λειτουργίες και υπολογισμούς.
 • Δημιουργεί γραφήματα και να εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές μορφοποίησής τους.
 • Εργάζεται με πίνακες και λίστες καθώς και να αναλύει, να φιλτράρει και να ταξινομεί δεδομένα. Επίσης, να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί σενάρια.
 • Επικυρώνει και να ελέγχει τα στοιχεία των υπολογιστικών φύλλων.
 • Βελτιώνει την παραγωγικότητα του ονομάζοντας περιοχές και χρησιμοποιώντας μακροεντολές και πρότυπα.
 • Χρησιμοποιεί τη σύνδεση και την ενσωμάτωση αντικειμένων καθώς και τις λειτουργίες εισαγωγής δεδομένων για την ενσωμάτωση δεδομένων.
 • Αναθεωρεί υπολογιστικά φύλλα, να συνεργάζεται με άλλους χρήστες σε κοινόχρηστα βιβλία εργασίας και να εφαρμόζει τις λειτουργίες ασφαλείας των υπολογιστικών φύλλων.

Αναλυτικά

AM4.1 Μορφοποίηση AM4.1.1 Κελιά AM4.1.1.1 Εφαρμογή αυτόματης μορφοποίησης/πίνακα σε περιοχή κελιών.
AM4.1.1.2 Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους βάσει του περιεχομένου κελιών.
AM4.1.1.3 Δημιουργία και εφαρμογή προσαρμοσμένων αριθμητικών μορφών.
AM4.1.2 Φύλλα Εργασίας AM4.1.2.1 Αντιγραφή, μετακίνηση φύλλων εργασίας μεταξύ βιβλίων εργασίας.
AM4.1.2.2 Διαίρεση παραθύρου. Μετακίνηση, κατάργηση πλαισίου διαίρεσης (split bars).
AM4.1.2.3 Απόκρυψη, εμφάνιση γραμμών, στηλών, φύλλων εργασίας.
AM4.2 Τύποι και Συναρτήσεις AM4.2.1 Χρήση Τύπων και Συναρτήσεων AM4.2.1.1 Χρήση συναρτήσεων ημερομηνίας και ώρας: today, now, day, month, year.
AM4.2.1.2 Χρήση μαθηματικών συναρτήσεων: rounddown, roundup, sumif.
AM4.2.1.3 Χρήση στατιστικών συναρτήσεων: countif, countblank, rank.
AM4.2.1.4 Χρήση συναρτήσεων κειμένου: left, right, mid, trim, concatenate.
AM4.2.1.5 Χρήση οικονομικών συναρτήσεων: fv, pv, pmt.
AM4.2.1.6 Χρήση συναρτήσεων αναζήτησης και αναφοράς: vlookup, hlookup.
AM4.2.1.7 Χρήση συναρτήσεων βάσης δεδομένων: dsum, dmin, dmax, dcount, daverage.
AM4.2.1.8 Δημιουργία εμφωλευμένης συνάρτησης δύο επιπέδων (two-level nested function).
AM4.2.1.9 Χρήση τρισδιάστατης αναφοράς (3-D reference) σε συνάρτηση αθροίσματος (sum).
AM4.2.1.10 Χρήση μεικτών αναφορών σε τύπους/συναρτήσεις.
AM4.3 Γραφήματα AM4.3.1 Δημιουργία Γραφήματος AM4.3.1.1 Δημιουργία μικτού γραφήματος στήλης-γραμμής.
AM4.3.1.2 Προσθήκη δευτερεύοντος άξονα σ’ ένα γράφημα.
AM4.3.1.3 Τροποποίηση του τύπου γραφήματος μιας καθορισμένης σειράς δεδομένων.
AM4.3.1.4 Προσθήκη, διαγραφή σειράς δεδομένων σε/από ένα γράφημα.
AM4.3.2 Μορφοποίηση Γραφημάτων AM4.3.2.1 Μετακίνηση τίτλου, υπομνήματος, ετικετών δεδομένων ενός γραφήματος.
AM4.3.2.2 Αλλαγή κλίμακας του άξονα τιμών: ελάχιστης, μέγιστης τιμής, κύριου διαστήματος μεταξύ των τιμών που αναπαριστώνται στο γράφημα.
AM4.3.2.3 Αλλαγή μονάδων εμφάνισης του άξονα τιμών χωρίς να τροποποιηθούν οι αριθμοί στο πλέγμα δεδομένων: σε εκατοντάδες, χιλιάδες, ή εκατομμύρια.
AM4.3.2.4 Μορφοποίηση στηλών, ράβδων, περιοχής σχεδίασης, περιοχής γραφήματος για την εμφάνιση μιας εικόνας ως φόντου.
AM4.4 Ανάλυση AM4.4.1 Χρήση Πινάκων AM4.4.1.1 Δημιουργία, τροποποίηση συγκεντρωτικού πίνακα.
AM4.4.1.2 Τροποποίηση δεδομένων προέλευσης και ενημέρωση συγκεντρωτικού πίνακα.
AM4.4.1.3 Εφαρμογή φίλτρου, ταξινόμησης στα δεδομένα ενός συγκεντρωτικού πίνακα.
AM4.4.1.4 Ομαδοποίηση/Προβολή δεδομένων συγκεντρωτικού πίνακα αυτόματα, μη-αυτόματα και μετονομασία ομάδων.
AM4.4.1.5 Χρήση πινάκων μιας ή δύο μεταβλητών (εισόδων).
AM4.4.2 Ταξινόμηση και Φίλτρα AM4.4.2.1 Ταυτόχρονη ταξινόμηση δεδομένων με βάσει πολλαπλές στήλες.
AM4.4.2.2 Δημιουργία προσαρμοσμένης λίστας και εφαρμογή προσαρμοσμένης ταξινόμησης.
AM4.4.2.3 Εφαρμογή αυτόματου φίλτρου σε λίστα.
AM4.4.2.4 Χρήση προχωρημένων επιλογών εφαρμογής φίλτρων σε μια λίστα.
AM4.4.2.5 Χρήση λειτουργιών αυτόματου μερικού αθροίσματος.
AM4.4.2.6 Ανάπτυξη, σύμπτυξη γραμμών λεπτομερειών των επιπέδων διάρθρωσης.
AM4.4.3 Σενάρια AM4.4.3.1 Δημιουργία και ονομασία σεναρίων.
AM4.4.3.2 Εμφάνιση, τροποποίηση, διαγραφή σεναρίων.
AM4.4.3.3 Δημιουργία συνοπτικής αναφοράς/σύνοψης σεναρίου.
AM4.5 Επικύρωση και Έλεγχος AM4.5.1 Επικύρωση AM4.5.1.1 Εφαρμογή, τροποποίηση κριτηρίων επικύρωσης εισαγωγής δεδομένων σε μια περιοχή κελιών όπως: ακέραιος αριθμός, δεκαδικός αριθμός, λίστα, ημερομηνία, ώρα.
AM4.5.1.2 Ρύθμιση μηνύματος εισαγωγής δεδομένων και προειδοποιητικού μηνύματος σφάλματος κατά την εισαγωγή δεδομένων.
AM4.5.2 Έλεγχος AM4.5.2.1 Ανίχνευση προηγούμενων, εξαρτημένων κελιών. Αναγνώριση κελιών με ελλιπή εξαρτημένα κελιά.
AM4.5.2.2 Εμφάνιση όλων των τύπων ενός φύλλου εργασίας, αντί των αποτελεσμάτων.
AM4.5.2.3 Εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή, εμφάνιση, απόκρυψη σχολίων/σημειώσεων.
AM4.6 Βελτίωση Παραγωγικότητας AM4.6.1 Ονομασία Κελιών AM4.6.1.1 Ονομασία περιοχής κελιών, διαγραφή ονομασμένων περιοχών.
AM4.6.1.2 Χρήση ονομασμένων περιοχών κελιών σε μια συνάρτηση.
AM4.6.2 Ειδική Επικόλληση AM4.6.2.1 Χρήση επιλογών ειδικής επικόλλησης: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση.
AM4.6.2.2 Χρήση επιλογών ειδικής επικόλλησης: τιμές/αριθμοί, αντιμετάθεση.
AM4.6.3 Πρότυπα AM4.6.3.1 Δημιουργία υπολογιστικού φύλλου βάση υπάρχοντος προτύπου.
AM4.6.3.2 Τροποποίηση προτύπου.
AM4.6.4 Σύνδεση, Ενσωμάτωση και Εισαγωγή AM4.6.4.1 Εισαγωγή, τροποποίηση, κατάργησης μιας υπέρ-σύνδεσης.
AM4.6.4.2 Σύνδεση δεδομένων μέσα σ’ ένα βιβλίο εργασίας, μεταξύ διαφορετικών βιβλίων εργασίας, μεταξύ εφαρμογών.
AM4.6.4.3 Ενημέρωση, κατάργηση σύνδεσης.
AM4.6.4.4 Εισαγωγή οριοθετημένων δεδομένων από αρχείο κειμένου.
AM4.6.5 Αυτοματισμός AM4.6.5.1 Καταγραφή απλής μακροεντολής όπως: αλλαγές στη διάταξη σελίδας, εφαρμογή μιας προσαρμοσμένης μορφής αριθμού, εφαρμογή αυτόματης μορφοποίησης σε περιοχή κελιών, εισαγωγή πεδίων στο υποσέλιδο ή/και στην κεφαλίδα του φύλλου εργασίας.
AM4.6.5.2 Εκτέλεση μακροεντολής.
AM4.6.5.3 Αντιστοίχιση μακροεντολής σε προσαρμοσμένο κουμπί μιας γραμμής εργαλείων.
AM4.7 Ομαδική Επεξεργασία AM4.7.1 Παρακολούθηση και Αναθεώρηση AM4.7.1.1 Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση παρακολούθησης αλλαγών. Παρακολούθηση αλλαγών σ’ ένα φύλλο εργασίας χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη προβολή.
AM4.7.1.2 Αποδοχή, απόρριψη αλλαγών σ’ ένα φύλλο εργασίας.
AM4.7.1.3 Σύγκριση και συγχώνευση υπολογιστικών φύλλων.
AM4.7.2 Ασφάλεια AM4.7.2.1 Προστασία, κατάργηση προστασίας βιβλίου εργασίας με κωδικό πρόσβασης: για άνοιγμα, για τροποποίηση.
AM4.7.2.2 Προστασία, κατάργηση προστασίας καθορισμένων κελιών σε φύλλο εργασίας, ολόκληρου του φύλλου εργασίας με κωδικό πρόσβασης
AM4.7.2.3 Απόκρυψη, εμφάνιση τύπων.

Δείτε πως μπορείτε να γίνετε Expert από το σπίτι σας, στους δικούς σας χρόνους και με τους δικούς σας ρυθμούς

Βάσεις Δεδομένων, Προχωρημένο Επίπεδο

Η ενότητα “Βάσεις Δεδομένων” στο προηγμένο επίπεδο απαιτεί την ικανότητα να κατανοείτε σε βάθος το σύνολο των δυνατοτήτων της σχετικής εφαρμογής για να επεξεργάζεστε Βάσεις Δεδομένων χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες δεξιότητες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας πρέπει να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων για να οργανώνετε, να προβάλλετε και να παρουσιάζετε τις πληροφορίες της βάσης χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων.

Ολοκληρώνοντας την ενότητα “Βάσεις Δεδομένων”, θα είστε σε θέση να αντιλαμβάνεστε την ποικιλία των μεθόδων με τις οποίες μπορούν να συσχετιστούν και να οργανωθούν τα δεδομένα. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε απλές μακροεντολές, καθώς και να εισάγετε / εξάγετε και να επεξεργάζεστε δεδομένα.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις βασικές έννοιες της ανάπτυξης και χρήσης βάσεων δεδομένων.
 • Δημιουργεί μια σχεσιακή βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας λειτουργίες προχωρημένης δημιουργίας πινάκων και πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ πινάκων.
 • Σχεδιάζει και να χρησιμοποιεί ερωτήματα για τη δημιουργία ενός πίνακα, για την ενημέρωση, διαγραφή και προσθήκη δεδομένων.
 • Βελτιώνει ερωτήματα χρησιμοποιώντας χαρακτήρες μπαλαντέρ (wildcards), παραμέτρους και υπολογισμούς.
 • Χρησιμοποιεί στοιχεία ελέγχου και δευτερεύουσες φόρμες (υποφόρμες) για να βελτιώνει τις φόρμες και την παραγωγικότητα μιας βάσης δεδομένων.
 • Δημιουργεί στοιχεία ελέγχου σε εκθέσεις/αναφορές έτσι ώστε να εκτελούνται υπολογισμοί, καθώς και να εισάγει δευτερεύουσες εκθέσεις/αναφορές και βελτιώνει την εμφάνιση μιας έκθεσης/αναφοράς.
 • Βελτιώνει την παραγωγικότητα του χρησιμοποιώντας μακροεντολές καθώς και τις λειτουργίες σύνδεσης και εισαγωγής για την ενσωμάτωση δεδομένων.

Αναλυτικά

AM5.1 Έννοιες Βάσεων Δεδομένων AM5.1.1 Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων και Χρήση AM5.1.1.1 Γνώση των διαφορετικών τύπων μοντέλων βάσεων δεδομένων που υπάρχουν όπως: ιεραρχική (hierarchical), σχεσιακή (relational), αντικειμενοστραφής (object-oriented).
AM5.1.1.2 Γνώση των σταδίων του κύκλου ζωής μιας βάσης δεδομένων: λογική σχεδίαση, δημιουργία βάσης δεδομένων, εισαγωγή δεδομένων, συντήρηση δεδομένων, ανάκτηση/ανάκληση δεδομένων.
AM5.1.1.3 Αναγνώριση συνήθων εφαρμογών χρήσης βάσεων δεδομένων, όπως: δυναμικοί ιστότοποι, συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (customer relationship management systems), συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (enterprise resource planning systems), συστήματα διαχείρισης περιεχομένου διαδικτυακής τοποθεσίας (website content management systems).
AM5.1.1.4 Γνώση του όρου SQL (structured query language / δομημένη γλώσσα ερωτήσεων) και κατανόηση ότι η κύρια χρήση της αφορά την αναζήτηση δεδομένων στα περιεχόμενα μιας βάσης δεδομένων.
AM5.2 Πίνακες και Σχέσεις AM5.2.1 Πεδία/Στήλες AM5.2.1.1 Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή αναζήτησης σε ένα πεδίο/μια στήλη.
AM5.2.1.2 Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή μιας μάσκας εισαγωγής σε ένα πεδίο/μια στήλη.
AM5.2.1.3 Ορισμός εισαγωγής δεδομένων σε ένα πεδίο/μια στήλη: απαιτείται, δεν απαιτείται.
AM5.2.2 Σχέσεις και Σύνδεσμοι AM5.2.2.1 Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή σχέσης τύπου ένα-προς-ένα, έναπρος-πολλά μεταξύ πινάκων.
AM5.2.2.2 Δημιουργία, τροποποίηση σχέσης τύπου πολλά-προς-πολλά χρησιμοποιώντας έναν ενδιάμεσο (junction) πίνακα.
AM5.2.2.3 Εφαρμογή και χρήση ακεραιότητας αναφορών (referential integrity) μεταξύ πινάκων.
AM5.2.2.4 Εφαρμογή αυτόματης ενημέρωσης σχετικών πεδίων.
AM5.2.2.5 Εφαρμογή αυτόματης διαγραφής σχετικών εγγραφών.
AM5.2.2.6 Εφαρμογή, τροποποίηση εσωτερικού (inner), πρωτεύοντος/εξωτερικού (αριστερού – outer) συνδέσμου (join).
AM5.2.2.7 Δημιουργία, τροποποίηση ενός συνδέσμου αποκλεισμού (subtract join).
AM5.2.2.8 Εφαρμογή ενός δευτερεύοντος – εξωτερικού (δεξιού – self) συνδέσμου (join).
AM5.3 Ερωτήματα AM5.3.1 Τύποι Ερωτημάτων AM5.3.1.1 Δημιουργία, εκτέλεση ερωτήματος για την ενημέρωση/τροποποίηση των δεδομένων ενός πίνακα.
AM5.3.1.2 Δημιουργία, εκτέλεση ερωτήματος για την προσάρτηση εγγραφών σε έναν πίνακα.
AM5.3.1.3 Δημιουργία, εκτέλεση ερωτήματος για διαγραφή εγγραφών από έναν πίνακα.
AM5.3.1.4 Δημιουργία, εκτέλεση ερωτήματος για αποθήκευση των επιλεγμένων επιλογών σε νέο πίνακα.
AM5.3.1.5 Δημιουργία, εκτέλεση ερωτήματος διασταύρωσης (crosstab).
AM5.3.1.6 Δημιουργία, εκτέλεση ερωτήματος για την εμφάνιση των διπλότυπων (duplicated) εγγραφών ενός πίνακα.
AM5.3.1.7 Δημιουργία, εκτέλεση ερωτήματος για την εμφάνιση των αταίριαστων (unmatched) εγγραφών σε συσχετισμένους πίνακες.
AM5.3.2 Βελτίωση ενός Ερωτήματος AM5.3.2.1 Δημιουργία, τροποποίηση, εκτέλεση παραμετρικού ερωτήματος, με μία ή δύο παραμετρικές τιμές.
AM5.3.2.2 Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ (wildcards) σε ένα ερώτημα: [ ], !, -, #.
AM5.3.2.3 Εμφάνιση υψηλότερης, χαμηλότερης περιοχής κελιών σε ένα ερώτημα.
AM5.3.2.4 Δημιουργία και ονομασία ενός υπολογιζόμενου πεδίου που εκτελεί αριθμητικές πράξεις.
AM5.3.2.5 Ομαδοποίηση δεδομένων σε ένα ερώτημα χρησιμοποιώντας συναρτήσεις όπως: άθροισμα (sum), πλήθος (count), μέσος όρος (average), μέγιστο (max), ελάχιστο (min).
AM5.4 Φόρμες AM5.4.1 Στοιχεία Ελέγχου AM5.4.1.1Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή δεσμευμένων (bound) στοιχείων ελέγχου: πλαίσιο κειμένου (text box), σύνθετο πλαίσιο (combo box), πλαίσιο λίστας (list box), στοιχείο επικύρωσης-πλαίσιο ελέγχου (check box), ομάδα κουμπιών επιλογής (option groups).
AM5.4.1.2 Εφαρμογή, απαλοιφή ιδιοτήτων δεσμευμένων (bound) στοιχείων ελέγχου, όπως: περιορισμός σε λίστα (limit to list), μοναδικές τιμές (distinct values).
AM5.4.1.3 Δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή αδέσμευτων (unbound) στοιχείων ελέγχου που περιέχουν αριθμητικές, λογικές εκφράσεις.
AM5.4.1.4 Καθορισμός της σειράς (tab order) που ακολουθείται στα στοιχεία ελέγχου μιας φόρμας (πατώντας το πλήκτρο tab).
AM5.4.1.5 Δημιουργία, διαγραφή μιας συνδεδεμένης δευτερεύουσας φόρμας.
AM5.5 Εκθέσεις / Αναφορές AM5.5.1 Στοιχεία Ελέγχου AM5.5.1.1 Μορφοποίηση στοιχείων ελέγχου αριθμητικών υπολογισμών σε μια έκθεση/αναφορά: ποσοστό, νομισματική μονάδα, με συγκεκριμένο πλήθος δεκαδικών ψηφίων.
AM5.5.1.2 Εφαρμογή τρέχοντος αθροίσματος (running sum) σε μια ομάδα (for a group), στο σύνολο (over all).
AM5.5.1.3 Συνένωση (concatenate) πεδίων σε μια έκθεση/αναφορά.
AM5.5.2 Παρουσίαση AM5.5.2.1 Εισαγωγή, διαγραφή πεδίου δεδομένων στην κεφαλίδα ή/και το υποσέλιδο της ομαδοποίησης ή/και της σελίδας μιας έκθεσης/αναφοράς.
AM5.5.2.2 Ταξινόμηση, ομαδοποίηση σε μια έκθεση/αναφορά βάσει πεδίου (-ων).
AM5.5.2.3 Εισαγωγή υποχρεωτικής αλλαγής σελίδας για τις ομαδοποιήσεις σε εκθέσεις/αναφορές.
AM5.5.2.4 Δημιουργία, διαγραφή μιας συνδεδεμένης δευτερεύουσας έκθεσης/αναφοράς.
AM5.6 Βελτίωση AM5.6.1 Σύνδεση, Παραγωγικότητας Εισαγωγή AM5.6.1.1 Σύνδεση εξωτερικών δεδομένων σε μια βάση δεδομένων: υπολογιστικό φύλλο, κείμενο (.txt, .csv), υπάρχοντα αρχεία βάσεων δεδομένων.
AM5.6.1.2 Εισαγωγή αρχείων υπολογιστικών φύλλων, κειμένου (.txt, .csv), XML, άλλων βάσεων δεδομένων σε μια βάση δεδομένων.
AM5.6.2 Αυτοματισμός AM5.6.2.1 Δημιουργία μιας απλής μακροεντολής όπως: κλείσιμο ενός αντικειμένου και άνοιγμα ενός άλλου, άνοιγμα και μεγιστοποίηση ενός αντικειμένου, άνοιγμα και ελαχιστοποίηση ενός αντικειμένου, εκτύπωση και κλείσιμο ενός αντικειμένου.
AM5.6.2.2 Αντιστοίχηση μακροεντολής σε ένα κουμπί ελέγχου, αντικείμενο, στοιχείο ελέγχου.

Δείτε πως μπορείτε να γίνετε Expert από το σπίτι σας, στους δικούς σας χρόνους και με τους δικούς σας ρυθμούς

Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδo

Η ενότητα “Παρουσιάσεις” στο προηγμένο επίπεδο απαιτεί την ικανότητα να κατανοείτε σε βάθος όλες τις βασικές αρχές που λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό παρουσιάσεων. Για την επιτυχη ολοκλήρωση της ενότητας πρέπει να είστε σε θέση να δημιουργείτε παρουσιάσεις που απαιτούν τη χρήση προχωρημένων δεξιοτήτων και να μορφοποιείτε διαφάνειες χρησιμοποιώντας απαιτητικές τεχνικές διάταξης (ακόμα και τη χρήση εφέ πολυμέσων).

Ολοκληρώνοντας την ενότητα “Παρουσιάσεις”, θα είστε σε θέση να επεξεργάζεστε διαγράμματα και γραφήματα, καθώς και να εμπλουτίζετε τη δουλειά σας χρησιμοποιώντας εργαλεία εικόνων και σχεδίασης για να τροποποιείτε αντικείμενα και εικόνες. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μακροεντολές που αναφέρονται στην εφαρμογή πολυμέσων.

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τους παράγοντες που αφορούν το ακροατήριο και τον τόπο διεξαγωγής της παρουσίασης κατά τη σχεδίαση της παρουσίασης.
 • Δημιουργεί και να τροποποιεί πρότυπα καθώς και να μορφοποιεί το φόντο των διαφανειών μιας παρουσίασης.
 • Βελτιώνει μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία σχεδίασης και εικόνας.
 • Εφαρμόζει μορφοποιήσεις προχωρημένου επιπέδου σε γραφήματα καθώς και να δημιουργεί και να τροποποιεί διαγράμματα.
 • Εισάγει ταινίες και ήχους και εφαρμόζει τις ενσωματωμένες δυνατότητες κίνησης.
 • Χρησιμοποιεί τις λειτουργίες σύνδεσης, ενσωμάτωσης, εισαγωγής και εξαγωγής για την ενσωμάτωση δεδομένων.
 • Εργάζεται με προσαρμοσμένες προβολές, να εφαρμόζει ρυθμίσεις για την προβολή παρουσίασης καθώς και να ελέγχει την προβολή μιας παρουσίασης.

Αναλυτικά

AM6.1 Σχεδιασμός Παρουσίασης AM6.1.1 Ακροατήριο και Περιβάλλον AM6.1.1.1 Κατανόηση του πώς τα δημογραφικά στοιχεία του ακροατηρίου (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, πολιτιστικό υπόβαθρο) και η γνώση του θέματος επηρεάζουν το σχεδιασμό μιας παρουσίασης.
AM6.1.1.2 Κατανόηση των παραγόντων σχεδιασμού που αφορούν τον τόπο διεξαγωγής της παρουσίασης, όπως: φωτισμός, διαθέσιμος εξοπλισμός παρουσιάσεων, διαστάσεις και διάταξη δωματίου .
AM6.1.2 Σχεδιασμός, Περιεχόμενο και Διάταξη AM6.1.2.1 Κατανόηση των παραγόντων χρονισμού, όπως: προσαρμογή περιεχομένου στο διαθέσιμο χρόνο, ανάγκη ύπαρξης του κατάλληλου χρονικού διαστήματος για κάθε διαφάνεια.
AM6.1.2.2 Κατανόηση του ότι ο διάλογος μιας παρουσίασης πρέπει να υποστηρίζεται από τα κατάλληλα γραφικά αντικείμενα και το κατάλληλο κείμενο. Κατανόηση της σημασίας του περιορισμού του επιπέδου των λεπτομερειών στα γραφικά και τα κείμενα.
AM6.1.2.3 Κατανόηση της σημασίας χρήσης ενός συνεπούς σχήματος σχεδίασης και της κατάλληλης χρωματικής αντίθεσης.
AM6.1.2.4 Επίγνωση των παραγόντων σχεδιασμού που αφορούν την προσβασιμότητα, όπως: μέγεθος γραμματοσειράς, εναλλακτικό κείμενο (alternative text), χρώματα, περιορισμός κινήσεων και εναλλαγών διαφάνειας.
AM6.2 Υποδείγματα Διαφανειών και Πρότυπα AM6.2.1 Υποδείγματα Διαφανειών AM6.2.1.1 Εισαγωγή ενός νέου υποδείγματος διαφανειών, νέου υποδείγματος τίτλων.
AM6.2.1.2 Τροποποίηση διατάξεων υποδείγματος διαφανειών όπως: γραμματοσειρά, μορφή λίστας κουκκίδων, χρώμα φόντου και εφέ γεμίσματος, θέση στοιχείων κράτησης θέσης, διαγραφή στοιχείων κράτησης θέσης.
AM6.2.1.3 Εφαρμογή προσαρμοσμένου υποδείγματος διαφανειών σε συγκεκριμένες διαφάνειες.
AM6.2.2 Πρότυπα AM6.2.2.1 Δημιουργία ενός νέου προτύπου, θέματος.
AM6.2.2.2 Τροποποίηση ενός προτύπου, θέματος.
AM6.3 Γραφικά Αντικείμενα AM6.3.1 Μορφοποίηση Σχεδιαστικών Αντικειμένων AM6.3.1.1 Εφαρμογή εφέ γεμίσματος φόντου σε ένα σχεδιαστικό αντικείμενο.
AM6.3.1.2 Εφαρμογή εφέ διαφάνειας (transparency) σε ένα σχεδιαστικό αντικείμενο.
AM6.3.1.3 Εφαρμογή 3-Διάστατων εφέ και ρυθμίσεων σε ένα σχεδιαστικό αντικείμενο.
AM6.3.1.4 Συλλογή συνόλου μορφοποιήσεων από ένα σχεδιαστικό αντικείμενο και εφαρμογή του σε ένα άλλο.
AM6.3.1.5 Αλλαγή προεπιλεγμένης μορφοποίησης για τα νέα σχεδιαστικά αντικείμενα.
AM6.3.2 Μορφοποίηση Εικόνων AM6.3.2.1 Προσαρμογή της φωτεινότητας (brightness) και της αντίθεσης (contrast) μιας εικόνας.
AM6.3.2.2 Προβολή μιας εικόνας ως σε μορφή διαβαθμίσεων γκρι (grayscale), ασπρόμαυρη μορφή, μορφή υδατογραφήματος.
AM6.3.2.3 Αλλαγή χρωμάτων εικόνας. Επαναφορά χρωμάτων σε μια εικόνα.
AM6.3.3 Χειρισμός Γραφικών Αντικειμένων AM6.3.3.1 Εμφάνιση, απόκρυψη χάρακα, πλέγματος και οδηγών. Μετακίνηση οδηγών. Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση επιλογής συγκράτηση αντικειμένων στο πλέγμα (snap to grid).
AM6.3.3.2 Τοποθέτηση γραφικού αντικειμένου (εικόνας, σχεδιαστικού αντικειμένου) σε συγκεκριμένη θέση στη διαφάνεια χρησιμοποιώντας καθορισμένες οριζόντιες και κάθετες συντεταγμένες.
AM6.3.3.3 Κατανομή επιλεγμένων γραφικών αντικειμένων οριζόντια ή κάθετα σχετικά με τη διαφάνεια.
AM6.3.3.4 Περικοπή (crop) ενός γραφικού αντικειμένου.
AM6.3.3.5 Αλλαγή μεγέθους ενός γραφικού αντικειμένου διατηρώντας ή μηδιατηρώντας τις αναλογίες.
AM6.3.3.6 Μετατροπή μιας εικόνας σε γραφικό αντικείμενο και τροποποίηση του γραφικού αντικειμένου.
AM6.3.3.7 Αποθήκευση ενός γραφικού αντικειμένου σε μορφή αρχείου όπως: bmp, gif, jpeg, png.
AM6.3.3.8 Παράβλεψη, εμφάνιση γραφικών αντικειμένων φόντου από μια διαφάνεια, διαφάνειες.
AM6.4 Γραφήματα και Διαγράμματα AM6.4.1 Χρήση Γραφημάτων AM6.4.1.1 Μορφοποίηση τίτλου, υποδείγματος, ετικέτες δεδομένων, ετικέτες αξόνων γραφήματος.
AM6.4.1.2 Αλλαγή του τύπου γραφήματος για μια καθορισμένη σειρά δεδομένων.
AM6.4.1.3 Αλλαγή του διαστήματος/πλάτους ανοίγματος, της επικάλυψης μεταξύ στηλών, ράβδων σε ένα γράφημα.
AM6.4.1.4 Μορφοποίηση στηλών, ράβδων, περιοχής σχεδίασης για να εμφανίζεται μια εικόνα.
AM6.4.1.5 Αλλαγή κλίμακας του άξονα τιμών: ελάχιστη, μέγιστη τιμή, κύριο διάστημα μεταξύ των τιμών που αναπαριστώνται στο γράφημα.
AM6.4.2 Χρήση Διαγραμμάτων AM6.4.2.1 Δημιουργία διαγράμματος με χρήση των ενσωματωμένων εργαλείων σχεδίασης, όπως: διάγραμμα ροής, κυκλικό διάγραμμα, διάγραμμα πυραμίδα.
AM6.4.2.2 Προσθήκη, μετακίνηση, διαγραφή σχημάτων ενός διαγράμματος.
AM6.4.2.3 Προσθήκη, αλλαγή, διαγραφή συνδέσεων σε ένα διάγραμμα ροής.
AM6.5 Πολυμέσα AM6.5.1 Ταινίες, Ήχοι AM6.5.1.1 Εισαγωγή ταινίας με ρύθμιση να αναπαράγεται αυτόματα ή με κλικ του ποντικιού.
AM6.5.1.2 Εισαγωγή ήχου με ρύθμιση να αναπαράγεται αυτόματα ή με κλικ του ποντικιού.
AM6.5.2 Κίνηση AM6.5.2.1 Αλλαγή εφέ και ρυθμίσεων των προκαθορισμένων κινήσεων. Αλλαγή σειράς εμφάνισης των κινούμενων αντικειμένων σε μια διαφάνεια.
AM6.5.2.2 Εφαρμογή αυτόματων ρυθμίσεων έτσι ώστε οι παράγραφοι με κουκκίδες να θαμπώνουν (σβήνουν) σε ένα συγκεκριμένο χρώμα μετά την κίνηση.
AM6.5.2.3 Εφαρμογή κίνησης στα στοιχεία ενός γραφήματος ανά σειρά, ανά κατηγορία, ανά στοιχείο σειράς. Εφαρμογή κίνησης, κατάργηση κίνησης στο/από το πλέγμα και το υπόμνημα του γραφήματος.
AM6.6 Βελτίωση Παραγωγικότητας . AM6.6.1 Σύνδεση Ενσωμάτωση, AM6.6.1.1 Εισαγωγή, τροποποίηση, κατάργηση μιας υπέρ-σύνδεσης
AM6.6.1.2 Εισαγωγή ενός κουμπιού ενέργειας. Τροποποίηση των ρυθμίσεών του έτσι ώστε να γίνεται πλοήγηση σε συγκεκριμένη διαφάνεια, προσαρμοσμένη προβολή, αρχείο ή διεύθυνση Διαδικτύου (URL).
AM6.6.1.3 Σύνδεση δεδομένων σε μια διαφάνεια και εμφάνιση ως αντικείμενο ή εικονίδιο.
AM6.6.1.4 Ενημέρωση, κατάργηση ενός συνδέσμου/μιας σύνδεσης.
AM6.6.1.5 Εισαγωγή αρχείου εικόνας και σύνδεση της εικόνας με το αρχείο.
AM6.6.1.6 Ενσωμάτωση δεδομένων σε μια διαφάνεια και εμφάνιση ως αντικείμενο.
AM6.6.1.7 Τροποποίηση, διαγραφή ενσωματωμένων δεδομένων.
AM6.6.2 Εισαγωγή, Εξαγωγή AM6.6.2.1 Συγχώνευση διαφανειών, ολόκληρης παρουσίασης, διάρθρωσης κειμένου σε μια παρουσίαση.
AM6.6.2.2 Αποθήκευση μιας συγκεκριμένης διαφάνειας σε αρχείο μορφής: gif, jpeg, bmp.
AM6.7 Διαχείριση Παρουσιάσεων Προβολές AM6.7.1 Προσαρμοσμένες AM6.7.1.1 Δημιουργία, εμφάνιση μια ονομασμένης προσαρμοσμένης προβολής διαφανειών.
AM6.7.1.2 Αντιγραφή, τροποποίηση, διαγραφή μιας προσαρμοσμένης προβολής διαφανειών.
AM6.7.2 Ρυθμίσεις Προβολής Παρουσίασης AM6.7.2.1 Εφαρμογή χρονισμών σε, απαλοιφή χρονισμών από τις εναλλαγές των διαφανειών μιας παρουσίασης.
AM6.7.2.2 Εφαρμογή ρυθμίσεων στην προβολή μιας παρουσίασης έτσι ώστε να επαναλαμβάνεται συνεχώς η προβολή της ή να μην επαναλαμβάνεται.
AM6.7.2.3 Εφαρμογή ρυθμίσεων έτσι ώστε η διαδοχή των διαφανειών μιας παρουσίασης να γίνεται από τον χρήστη ή με τη χρήση χρονισμών εάν υπάρχουν. Εφαρμογή ρυθμίσεων έτσι ώστε η παρουσίαση να προβάλλεται με τη χρήση των εφέ κίνησης ή χωρίς.
AM6.7.3 Έλεγχος Προβολής Παρουσίασης AM6.7.3.1 Προσθήκη, απαλοιφή σχολίων με μελάνι (pen annotations) κατά τη διάρκεια της προβολής μιας παρουσίασης.
AM6.7.3.2 Εμφάνιση μαύρης, λευκής οθόνης κατά τη διάρκεια της προβολής μιας παρουσίασης. Παύση, επανεκκίνηση, τέλος προβολής μιας παρουσίασης.

e-learning για το Προχωρημένο Επίπεδο (Expert)

Πλέον έχετε την δυνατότητα να αποκτήσετε γνώσεις, που ξεκλειδώνουν τις δυνατότητες του Office και να γίνεται πιο παραγωγικοί, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο σας.

Το λογισμικό μας υποστηρίξει είναι διαθέσιμο για προχωρημένες δεξιότητες στις ενότητες Word, Excel και Powerpoint. Δείτε πως.

Καλάθι αγορών