ΚΕΘΕΑ – Επαναπροκήρυξη θέσεων

Α.Π. : ΚΥ/2018/62

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.)  ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί  με Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ειδικούς Θεραπευτές με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σύμφωνα με την από 23.6.2017 Α.Π. : Α2β/Γ.Π. 31671 Απόφαση Υπουργού Υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Αναλυτικά, οι επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια,  κατηγορία – ειδικότητα, έδρα θέσης,  αριθμό θέσεων και κωδικό θέσεως, σύμφωνα με τους Πίνακες που ακολουθούν:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός

Αριθμός θέσεων

Κωδικός Θέσης
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ      
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Μυτιλήνη 1 ΨΥΧΤ-ΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός

Αριθμός θέσεων

Κωδικός Θέσης
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ      
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Λάρισα 1 ΑΠΘ-ΕΞΟ
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ      
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Βόλος 1 ΑΠΘ-ΠΙΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός

Αριθμός θέσεων

Κωδικός Θέσης
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ      
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Ιωάννινα 1 ΨΥΧΤ-ΗΠ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός Αριθμός θέσεων Κωδικός Θέσης
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ      
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Καλαμάτα 1 ΨΥΧΤ-ΚΥΤ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός Αριθμός θέσεων Κωδικός Θέσης
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ      
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Ηράκλειο Κρήτης 1 ΨΥΧΤ-ΑΡ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 23 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 και λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:

ΚΕΘΕΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΕΞΕ)

Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα

σε φάκελο μεγέθους Α4, τα παρακάτω  δικαιολογητικά:

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει την 1 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ  (www.kethea. gr).

Τα Παραρτήματα Α ́, Β ́, Γ’  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ́: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν. 4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος

Καλάθι αγορών
Scroll to Top