Εντατική προετοιμασία, για πιστοποίηση ECDL, για το ΑΣΕΠ

Όποιος επιθυμεί να διοριστεί ως μονίμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικο σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, λογικά, έχει ακούσει για το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001 «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟY ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» και πιθανόν να το έχει διαβάσει. Αν όχι μπορεί να το βρεί στο τέλος του άρθρου.

Αν, λοιπόν, το έχει διαβάσει, θα έχει δεί ότι η γνώση χειρισμού Η/Υ είναι υποχρεωτικό προσόν, για όλες τις ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Ειδικοτερα, ισχύουν ότι:

Πρόσθετα προσόντα διορισμού ΠΕ και ΤΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 27, για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

(α) επεξεργασίας κειμένων,
(β) υπολογιστικών φύλλων,
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για ειδικότητες κλάδων ΔΕ ο φορέας μπορεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίσει ως πρόσθετο προσόν διορισμού, τη γνώση χειρισμού Η/Υ, σε όλα ή ορισμένα από τα παραπάνω αντικείμενα. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Ενώ στο άρθρο 18, αναφέρει ότι: Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται:

– Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
– «Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης»ή
– Απολυτήριος τίτλος:
– Ενιαίου Λυκείου ή
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων
β) Οικονομίας
γ) Βιβλιοθηκονομίας ή
– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων:
α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ,
β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών,
γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου,
δ) Υπαλλήλων Διοίκησης,
ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή
– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής (και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή)

και

επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασία κειμένων
β) υπολογιστικά φύλλα
γ) υπηρεσίες διαδικτύου».

Αν, λοιπόν, έχετε στόχο τον διορισμό στο Δημόσιο

Πιστοποιηθείτε έγκαιρα και ξενοιάστε. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ έχουν ισόβια διάρκεια. Δεν λήγουν ποτέ. Οπότε γιατί να μην το πάρετε έγκαιρα και θα πρέπει να σας κινητοποιήσει κάποια προκήρυξη;


Αποκτήστε εύκολα πιστοποίηση από την άνεση του σπιτιού σας.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Αθηνά Home συνδυάζει μαθήματα μαζί με εξάσκηση και επαναληπτικά τεστ. Στις ασκήσεις υπάρχουν και βίντεο με την σωστή λύση.

Είναι το λογισμικό, που χρησιμοποιούν πολλά κέντρα για την προετοιμασία των μαθητών τους

Καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις όλων των φορέων πιστοποίησης.

Προετοιμαστείτε από την άνεση του δικού σας χώρου.

Δουλέψτε 2-3 ώρες την ημέρα, όποια στιγμή σας βολεύει, στον δικό σας υπολογιστή ή laptop και είστε έτοιμοι να δώσετε εξετάσεις.

Ξεκινήστε όποτε θέλετε και αφιερώστε όσο χρόνο χρειάζεστε.


Καλάθι αγορών
Scroll to Top