Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 3ε του νόμου 2251/1994, ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 210 2222 892) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@exelixis4u.gr).

Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).

(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη

(γ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρίας (Ιωάννης Μπράτης, Ακαδημίας 63, 106 78 Αθήνα) β)  είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@exelixis4u.gr ή γ)τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 2222 892 και η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

(δ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

(ε) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η Εταιρία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

(ζ) Αν ο Πελάτης ασκήσει τι δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει αιτηθεί την έναρξη την παροχής των υπηρεσιών ενόσω διαρκεί η περίοδος υπαναχώρησης, οφείλει να καταβάλει στην Εταιρία, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρία, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των υπηρεσιών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε Εταιρία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ του νόμου 2251/1994, το δικαίωμα υπαναχώρησης του άρθρου 3ε του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω: Στην περίπτωση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

Όλα τα πακέτα των σειρών Basic και Expert είναι συνδρομητικές υπηρεσίες παροχής ψηφιακού περιεχομένου, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η συνδρομή αυτή ενεργοποιείται αμέσως και εκκινεί η παροχή της υπηρεσίας, δηλαδή η δυνατότητα χρήσης του ψηφιακού υλικού, ανεξάρτητα από την τυχόν η μη χρήση του λογισμικού από τον πελάτη. Κατά συνέπεια τα πακέτα των σειρών Basic και Expert υπάγονται στην εξαίρεση του άρθρου 3Ιβ του ν. 2251/1994, ο πελάτης  δίνει τη ρητή του συγκατάθεση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί άμεσα η συνδρομή και να αρχίσει η εκτέλεση της υπηρεσίας με την ηλεκτρονική αγορά. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την εταιρεία.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top