Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 404 θέσεις ΠΕ Γραμματέων, στα Δικαστήρια και στις δικαστικές υπηρεσίες, σε όλη τη Χώρα

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 404 θέσεις ΠΕ Γραμματέων, στα Δικαστήρια και στις δικαστικές υπηρεσίες, σε όλη τη Χώρα

Το ΑΣΕΠ δημοσίευσε εκ νέου την 1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλαδου ΠΕ γραμματέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 3 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Κατεβάστε την προκήρυξη στο τέλος του άρθρου και μελετήστε την καλά.

Κριτήρια κατάταξης

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3051/2002 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3320/2005 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)
1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1) Βαθμός × 110
2 Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών. (2) 150
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (3)
3 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 400
4 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 200
5 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 200
6 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο. 100
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) (4)
7 Εμπειρία έως και 84 μήνες 7 ανά μήνα
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) (5)
8 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
9 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
10 Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (Δ) (6)
Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

  1. Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (αναγόμενος στην 10βαθμη κλίμακα) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.
  2. Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ως δεύτερος τίτλος σπουδών (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης) βαθμολογούμενος ως κριτήριο με 150 μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 3051/2002, θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι.(ΠΕ).
  3. Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον με ποσοστό 30% των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Βαθμολογούνται το μέγιστο δύο (2) μεταπτυχιακοί και δύο (2) διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ συνόλου διδακτορικών και συνόλου μεταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως υπολογίζεται ο συνδυασμός τίτλων που αποδίδει τις περισσότερες μονάδες ανά κατηγορία (μετ/διδ).
  4. Η εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και έως 84 μήνες (ν. 4325/2015, Φ.Ε.Κ. 47/11.5.2015/τ.Α΄) και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος απόδειξης – επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσης.
  5. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. (Οι τίτλοι γλωσσομά-θειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της παρούσης).
  6. Για τις θέσεις των φορέων νομών/νησιών προτάσσονται εντός του ιδίου πίνακα προσόντων, των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των αντίστοιχων νομών ή των νησιών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ.8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, (όπως ειδικότερα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), εφόσον δηλώσουν ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

Κατεβάστε την προκήρυξη και τον πίνακα των θέσεων στα συνημμένα αρχεία στο τέλος του άρθρου.

Απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα

Για όλες τις θέσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί για τις θέσεις:

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Δεν έχετε πιστποίηση ECDL και κινδυνεύετε να χάσετε την προθεσμία;

Προετοιμαστείτε εντατικά, από το σπίτι σας, με το Home Presto 30 και το Home Presto 60

Ειδικά για εσάς που θέλετε να πιστοποιηθείτε άμεσα, στις ενότητες του ΑΣΕΠ, για να προλάβετε την προκήρυξη, έχουμε σχεδιάσει, δύο νέα πακέτα. Το Presto 30 και το Presto 60.
Έχετε στην διάθεση σας 30 ώρες, τις οποίες μπορείτε να καταναλώσετε μέσα σε 15 μέρες ή 60 ώρες, τις οποίες μπορείτε να καταναλώσετε μέσα σε 30 μέρες, αντίστοιχα..

Μπορείτε να προετοιμαστείτε στο σπίτι και να δώσετε εξετάσεις, μέσα στους χρόνους της προθεσμίας.

Όσο πιο πολλές ώρες αφιερώνετε την μέρα, τόσο πιο γρήγορα θα το πετύχετε.

Δείτε λεπτομέρειες

  • ασεπ
  • προκηρυξεις
    Καλάθι αγορών