ΑΣΕΠ: 99 θέσεις στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

ΑΣΕΠ: 99 θέσεις στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ πήρε η 14Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ.

 Θέσεις 

Κωδ.
θέσης
Κλάδος – Ειδικότητα Αποδεκτοί
τίτλοι
Απαραίτητα
πρόσθετα
προσόντα
Αρ.
θέσεων
501 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 201 001, 002, 003 2
601 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 301 001, 002, 003 48
602 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 302 001, 004 8
701 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 401 001, 005 1
702 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 402 001, 006, 007 2
703 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 402 001 6
704 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 403 001, 008 20
705 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 404 001 2
801 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 901, 902, 903, 904   10

Για τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

ΚΩΔ. 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
ΚΩΔ. 002: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή -τριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή -τριας.
ΚΩΔ. 003: Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν. 3252/2004.
ΚΩΔ. 004: Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ραδιολόγου – Ακτινολόγου (π.δ. 160/24-10-2014, Φ.Ε.Κ. 242/7-11-2014, τ. Α΄).
ΚΩΔ. 005: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου (ν. 3919/2011, όπως ισχύει).
ΚΩΔ. 006: Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 007: Καλή γνώση μίας εκ των γλωσσών γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.
ΚΩΔ. 008: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή -τριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή -τριας.

 Δείτε λεπτομέρειες στο αρχείο με τον πίνακα των θέσεων

[module-186]

  • προκηρυξεις
  • θεσσαλονικη
  • ασεπ
    Καλάθι αγορών