ΑΣΕΠ 5Ε και 6Ε/2018: 14 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Άμεσα αναμένεται η προκήρυξη: δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Συνήγορο του Πολίτη, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Α. Φλέμιγκ» (Υπουργείο Υγείας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους και δύο (2) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος του Υπουργείου Οικονομικών.

Προκήρυξη Αριθμός 5E/2018

ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κωδ. θέσης
Γνωστικό αντικείμενο/ εξειδίκευση
Θέσεις/ σχέση εργασίας
Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι Επιστημονική εξειδίκευση
Κωδ. Θέσης 10001
ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
7 θέσεις  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας Διδακτορικό δίπλωμα στο Δημόσιο ή Εργατικό Δίκαιο ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Δημόσιο ή Εργατικό Δίκαιο και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου  ή Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών σε θέματα Δημοσίου ή Εργατικού Δικαίου και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης
Κωδ. Θέσης 10002
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3 θέσεις  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Πτυχίο ή δίπλωμα Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας* Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα  Δημόσιων, Κοινωνικών ή Πολιτισμικών Πολιτικών ή Πολιτικών Ίσης Μεταχείρισης ή Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνωσης  ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα  Δημόσιων, Κοινωνικών ή Πολιτισμικών Πολιτικών ή Πολιτικών Ίσης Μεταχείρισης ή Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνωσης  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου  ή Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών σε θέματα  Δημόσιων, Κοινωνικών ή Πολιτισμικών Πολιτικών ή Πολιτικών Ίσης Μεταχείρισης ή Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνωσης και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης
ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  1. Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
  2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
* Πτυχία Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών  Επιστημών:

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Δημόσιας Διοίκησης ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ή Διαχείρισης Ανθρώπινων πόρων και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Ιστορίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας Λαογραφίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης-Εισαγωγική Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης-Εισαγωγική Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Μαθηματικών-Εισαγωγική Κατεύθυνση: Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών– Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Προκήρυξη Αριθμός 6E/2018

ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κωδ. θέσης
Γνωστικό αντικείμενο/ εξειδίκευση
Θέσεις/ σχέση εργασίας
Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι Επιστημονική εξειδίκευση
Κωδ. Θέσης 10001
Νομικής με εξειδίκευση στο αστικό δίκαιο ή στο δημόσιο δίκαιο
Μία (1) θέση  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους*
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Διδακτορικό δίπλωμα στο  αστικό δίκαιο ή στο δημόσιο δίκαιο  ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο αστικό δίκαιο ή στο δημόσιο δίκαιο και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης
Κωδ. Θέσης 10002
Οικονομικής κατεύθυνσης
Μία (1) θέση  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους*
Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ** Διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά ή Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης

*Δύναται να ανανεωθεί, μετά το τέλος της, μόνο για μία φορά και για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον το ένα έτος (παρ. 10 του αρ. 7 του Ν. 3329/2005, Φ.Ε.Κ. 81/4.4.2005/τ.Α΄).

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  1. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

για τη θέση ΕΕΠ Οικονομικής κατεύθυνσης με κωδ. 10002: θα συνεκτιμηθούν:

  • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και οικονομοτεχνικών μελετών κατά προτίμηση σε Δημόσια Νοσοκομεία,
  • Εκπόνηση έργων πιστοποίησης ποιότητας σε φορείς Δημόσιας ή Ιδιωτικής Υγείας.

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κωδ. θέσης
Γνωστικό αντικείμενο/ εξειδίκευση
Θέσεις/ σχέση εργασίας
Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι Επιστημονική εξειδίκευση
Κωδ. Θέσης 10003
Νομικού με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο ή στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης
Μία (1) θέση  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Διδακτορικό δίπλωμα στο  εργατικό δίκαιο ή  στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο εργατικό δίκαιο ή στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή – Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στο εργατικό δίκαιο ή στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης
Κωδ. Θέσης 10004
Οικονομολόγου με εξειδίκευση στα δημόσια οικονομικά
Μία (1) θέση  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ** Διδακτορικό δίπλωμα  στα δημόσια οικονομικά  ή Μεταπτυχιακός τίτλος στα  δημόσια οικονομικά  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στα δημόσια οικονομικά και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης
ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  1. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Νομικού με κωδικό 10003: θα συνεκτιμηθούν:

Γνώση άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν της Αγγλικής.

Για τη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Οικονομολόγου με κωδικό 10004: θα συνεκτιμηθούν:

Γνώση άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν της Αγγλικής, – Εξειδίκευση στην οικονομετρία και τα εφαρμοσμένα οικονομικά, – Χρήση οικονομετρικών προγραμμάτων/πακέτων λογισμικού.

** Αναλυτικά τα πτυχία οικονομικών επιστημών:

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Καλάθι αγορών