ΑΣΕΠ: 42+2 ακόμα θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών


Αν δεν ξέρετε την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ίσως έφτασε η στιγμή να την γνωρίσετε. Αφού μετά την 2Ε-2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά 72 θέσεις και έχει καταληκτική ημερομηνία στις 5-3-2018, άλλες 2 προκηρύξεις πήραν το δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο. Πρόκειται για την προκήρυξη 3Ε-2018 και την προκήρυξη 2Κ/2018

Η 3Ε/2018 αφορά

2 θέσεις  Νομικών (με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων) με πενταετή θητεία.
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Διδακτορικό δίπλωμα στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
ή
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου
ή
Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο των θέσεων

Η 2Κ/2018 αφορά

  • 19 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ θέσης 101)
  • 3 θέσεις ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ θέσης 201)
  • 3 θέσεις ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (κωδ θέσης 202)
  • 6 θέσεις ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (κωδ θέσης 203)
  • 9 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (κωδ θέσης 301)
  • 2 θέσεις ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (κωδ θέσης 401)

Δείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποίηση για υπολογιστές μελετώντας από το σπίτι σας, στους δικούς σας χρόνους και με τους δικούς σας ρυθμούς

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

I.   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 501 101

 II. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 601 201
Πτυχίο ή δίπλωμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας.* 602 202
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής ή  Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης.**  603 203

*ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. **ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικό τίτλου 602 και 603 μπορούν να επιδιώξουν και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης με κωδ. 201, για τις οποίες προβλέπεται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία.

III. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
(ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
–               Απολυτήριος τίτλος:
–               Ενιαίου Λυκείου ή
–               Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή  – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
701 301

IV.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΙ)
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 801 401
Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000  ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 802 401
Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 803 401
Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του  ν.δ. 580/1970  ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 804 401

Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.

 2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩΔ. 001: Γνώση  χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
ΚΩΔ. 002: Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Δείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποίηση για υπολογιστές μελετώντας από το σπίτι σας, στους δικούς σας χρόνους και με τους δικούς σας ρυθμούς

Καλάθι αγορών