ΑΣΕΠ: Μέχρι τις 5-3-2018 οι αιτήσεις για 4 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

asep_4_mobile.jpg

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης η προκήρυξη για τις 4 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Πρόκειται για την 1Ε/2018 προκήρυξη. Καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 (Τελευταία ενημέρωση)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Διοίκηση οργανώσεων και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση σε θέματα Εκπαίδευσης 10001
2 θέσεις  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα ανανέωσης
Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών ή Κοινωνικών σπουδών ΑΕΙ ή αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής Διδακτορικό δίπλωμα στη διοίκηση οργανώσεων σε θέματα εκπαίδευσης ή στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εκπαίδευσης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων  ή  Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση οργανώσεων σε θέματα εκπαίδευσης ή στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εκπαίδευσης ή στην εκπαίδευση ενηλίκων και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
Ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες στο χώρο της εκπαίδευσης 10002
1 θέση  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα ανανέωσης  
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικών ή Φιλοσοφικών σπουδών ΑΕΙ ή αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και διεθνών συνεργασιών  ή  – Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα  εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και διεθνών συνεργασιών και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
Νομικού με εξειδίκευση στο Διοικητικό ή Συνταγματικό ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο 10003
1 θέση  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα ανανέωσης  
Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Διοικητικού ή Συνταγματικού ή Ευρωπαϊκού Δικαίου ή  – Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Διοικητικού ή Συνταγματικού ή Ευρωπαϊκού Δικαίου και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

Για όλες τις θέσεις είναι απαραίτητα:
1.Άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας
2.Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν:

Για όλες τις θέσειςΗ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας

Για την θέση με κωδικό 10002: Η εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υλοποίηση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκών ή/και Διεθνών Προγραμμάτων σε θέματα δικαιωμάτων, ισότητας και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων   

Για την θέση με κωδικό 10003: Η εμπειρία σε θέματα τήρησης της νομιμότητας και της διαφάνειας της Δημόσιας Διοίκησης

Δείτε την ανακοίνωση στο ΑΣΕΠ Κατεβάστε την προκήρυξη 1Ε/2018

Δείτε πως θα αποκτήσετε άμεσα πιστοποίηση χρήσης Η/Υ

Υποβολή αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής:

Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

1Ε/2018

Κατηγορία: Ε.Ε.Π. Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ).

Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:

α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και

β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία

Καλάθι αγορών
Scroll to Top