ΑΣΕΠ: 14 θέσεις σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή


Η προκήρυξη αφορά 11 θέσεις Νομικών, Οικονομολόγων και Ελεγκτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και 3 θέσεις Αναλογιστών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
Για να συμμετάσχεις πρέπει να καταθέσεις ειδικό ο έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ), που θα βρεις στην σελίδα του ΑΣΕΠ ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα > Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Το έντυπο θα πρέπει να το καταθέσεις, μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, στο ΑΣΕΠ. Η κατάθεση γίνεται μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 5Ε/2017
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Θέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ
ΒΑΣΙΚΟΙ
ΤΙΤΛΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ/
ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ 10001 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Εμπορικού δικαίου ή/και Διοικητικού δικαίου ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Εμπορικού δικαίου ή/και Διοικητικού δικαίου και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου Άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

2 θέσεις με διετή σύμβαση *
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 10002 Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Σπουδών ** Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα οικονομικής επιστήμης ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα οικονομικής επιστήμης και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου 3 θέσεις με διετή σύμβαση *
ΕΛΕΓΚΤΩΝ 10003 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών σε ελεγκτικές εργασίες (ελεγκτική προϋπηρεσία σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε ελεγκτικές εταιρείες ημεδαπής ή αλλοδαπής, επαγγελματική απασχόληση σε επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής στα τμήματα Οικονομικής Διεύθυνσης ή Λογιστηρίου ή Εσωτερικού Ελέγχου, ή ελεγκτική εμπειρία σε εποπτικές αρχές ημεδαπής ή αλλοδαπής). 6 θέσεις με διετή σύμβαση *

Θέσεις στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ
ΒΑΣΙΚΟΙ
ΤΙΤΛΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ/
ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ 10004 Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Αναλογιστικής ή Στατιστικής * Διδακτορικό Δίπλωμα στους κλάδους της αναλογιστικής ή της στατιστικής επιστήμης  ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στους κλάδους της αναλογιστικής ή της στατιστικής επιστήμης και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην κοινωνική ασφάλιση ή στις ομαδικές ασφαλίσεις, μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
3 θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών.

Δείτε την προκήρυξη

Καλάθι αγορών
Scroll to Top