ΑΣΕΠ: Προκήρυξη εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

Έχετε Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα:

Ναυτιλιακά ή Οικονομικά ή Λιμενικών Έργων ή Ανάπτυξης Λιμενικών Υποδομών ή στη Διαχείριση Παρακτίων Ζωνών ή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Λογιστική ή στη Χρηματοοικονομική ή στη Δημόσια Διοίκηση ή στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στην Πληροφορική

τότε η νέα προκήρυξη 1Ε/2017 του ΑΣΕΠ για πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) μπορεί να σας ενδιαφέρει

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε η 1Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/15-02-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 24η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Δείτε τις θέσεις

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ/
ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εποπτεία, Παρακολούθηση και Έλεγχος Αγοράς

10001

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μηχανικών ή Οικονομικών Σπουδών ή Μαθηματικών ή Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Ναυτιλιακά ή Οικονομικά και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε θέματα εποπτείας αγοράς και ανταγωνισμού.
ή
 Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Ναυτιλιακά ή Οικονομικά και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα εποπτείας αγοράς και ανταγωνισμού.

1 θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Ανάλυση και Οικονομική Τεκμηρίωση

10002

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Οικονομικών Σπουδών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Οικονομικά ή Ναυτιλιακά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης ή Οργάνωσης και Λειτουργίας Λιμένων.
ή
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Οικονομικά ή Ναυτιλιακά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης ή Οργάνωσης και Λειτουργίας Λιμένων.

2 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Τεχνική Αξιολόγηση Λιμενικών Έργων

10003

Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Λιμενικών Έργων ή Ανάπτυξης Λιμενικών Υποδομών ή στη Διαχείριση Παρακτίων Ζωνών και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος στο σχεδιασμό λιμενικών έργων ή κατασκευή και συντήρηση λιμενικών έργων.
ή
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Λιμενικών Έργων ή Ανάπτυξης Λιμενικών Υποδομών ή στη Διαχείριση Παρακτίων Ζωνών και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου στο σχεδιασμό λιμενικών έργων ή κατασκευή και συντήρηση λιμενικών έργων. και Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

2 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Οικονομική Διαχείριση

10004

Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Διδακτορικό δίπλωμα στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική ή Οικονομική Διαχείριση. ή Μεταπτυχιακός τίτλος στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική ή Οικονομική Διαχείριση. και Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος.

2 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διοίκηση Προσωπικού

10005

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μηχανικών ή Οικονομικών Σπουδών ή Μαθηματικών ή Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος.
ή
Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου.

1 θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών

10006

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μηχανικών ή Οικονομικών Σπουδών ή Μαθηματικών ή Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε Πληροφοριακά ή Επικοινωνιακά Συστήματα.
ή
Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σε Πληροφοριακά ή Επικοινωνιακά Συστήματα.

1 θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

 

Για όλες τις θέσεις απαιτείται: 
Α) Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της προκήρυξης).
Β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της προκήρυξης).

{loadmodule mod_gantry5_particle,Gantry 5 Particle}

Αποκτήστε πιστοποίηση γρήγορα και εύκολα

  • ασεπ
  • προκηρυξεις
    Καλάθι αγορών
    Scroll to Top